Επιστροφή

Η αλήθεια για το ειδικό τέλος 80% στους λογαριασμούς νερού

 

            Με αφορμή επιστολή του κου Τ. Γκανάτσιου που φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα Kozan.gr στις 19/2/2014 με τίτλο « Ο λιστρικός φόρος 80% επί της αξίας του νερού» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.      Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1069/80 «Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως 1 Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.».

2.    Στην § 3 του άρθρου 43 του Ν. 2065/92 αναφέρεται ότι «…Παρατείνεται για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρ.11 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 Α')….».

3.    Τέλος στην § 3 του άρθρου 26 που αναφέρεται σε λειτουργικά θέματα ΟΤΑ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 102/01-05-2002), αναφέρεται ότι «…παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ΔΕΥΑ, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α΄)…». Προς επίρρωση δε των ανωτέρω στην αιτιολογική έκθεση της Βουλής για τον ανωτέρω νόμο αναφέρεται ότι «…Το εν λόγω τέλος αποτελεί έναν σημαντικό έσοδο για τις ΔΕΥΑ, δεδομένου ότι, πολλές από αυτές για την εκτέλεση έργων έχουν συνάψει δάνεια, τα οποία οφείλουν να εξοφλήσουν. Εξαιτίας αυτού κρίθηκε αναγκαίο το τέλος να συνεχίσει να υφίσταται και μετά την πάροδο της δεκαετίας από τη σύσταση της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτόν έγινε νέα νομοθετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα με το άρθρο 43 § 3 του Ν. 2065/1992 “παρατείνεται για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους που προβλέπεται από την § 1 του άρθρου 11 του ν 1069/80”….Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα για τις ΔΕΥΑ……εξέπνευσε και η δεύτερη δεκαετία επιβολής του τέλους..…η Ένωση των ΔΕΥΑ εζήτησε και αυτή να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε η επιβολή του τέλους να παραταθεί εκ νέου…»

Βάσει των ανωτέρω νόμων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Κοζάνης συστάθηκε το 1985 (Π.Δ. 171/22-3-85 «ΦΕΚ 59Α») η επιβολή του ειδικού τέλους 80% αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της σύστασης της επιχείρησης έτους, που για την ΔΕΥΑ Κοζάνης είναι το έτος 1986. Ήδη με τους Ν. 1069/80, 2065/92 και 3013/02, η ισχύς του ειδικού τέλους παρατάθηκε για 10 έτη συν 10 έτη συν 10 έτη, ήτοι για 30 συνολικά έτη από την επομένη της σύστασης της ΔΕΥΑ. Για την ΔΕΥΑ Κοζάνης αυτό σημαίνει ότι το ειδικό τέλος 80% ισχύει ως και τις 31-12-2015.

Συγχρόνως ο νομοθέτης με την § 3 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 αναφέρει ότι «….Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α')….».

Δηλαδή ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι υπάρχει συνεχώς επέκταση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, αφενός λόγω της μεγέθυνσης του αστικού ιστού της πόλης, αλλά και της αντικατάστασης των δικτύων μετά την πάροδο 40ετίας και αφετέρου λόγω της διεύρυνσης των διοικητικών ορίων του Δήμου, αρχικά με τον “Καποδίστρια” και στη συνέχεια με τον “Καλλικράτη”, δίνει την δυνατότητα στο Δ.Σ.:

Να καθορίσει το ποσοστό του άρθρου 11 (αφορά το Ειδικό Τέλος 80%) και μετά την λήξη του άρθρου 11 του Ν. 1069/80, του άρθρου 43 του Ν. 2065/92 και του άρθρου 26 του Ν. 3013/2002.

 
 

          Η επιβολή Φ.Π.Α. στον λογαριασμό νερού και ειδικότερα στο ειδικό τέλος 80% γίνεται σύμφωνα με τον Ν.2859/2000 και αφορά την πολιτεία και όχι την ΔΕΥΑΚ.

          Όπως δε γίνεται κατανοητό, η ΔΕΥΑ Κοζάνης εφαρμόζει και χειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα θέματα που αφορούν νόμους και συνδέονται άμεσα με την λειτουργία της Επιχείρησης.

          Η ΔΕΥΑ Κοζάνης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει ένα τεράστιο επενδυτικό έργο ύψους 150 εκ. ευρώ στους τομείς ύδρευσης (26%) αποχέτευσης (20%) και τηλεθέρμανσης (54%) καλύπτοντας τις μελέτες των έργων και μικρά έργα εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της επιχείρησης, καθώς επίσης και την ίδια συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα έργα η οποία κυμάνθηκε από 65% τα πρώτα χρόνια μέχρι 10% το 2011 με δανεισμό κυρίως από το Τ.Π.κ.Δ.

Μόνο την τελευταία τριετία έχει επενδύσει 16.500.000 εκ. ευρώ στους τομείς ύδρευσης (35%) αποχέτευσης (36%) και τηλεθέρμανσης (25%) με δημόσια χρηματοδότηση 46% και ίδιους πόρους 54%, και με κατανομή 58% στην πόλη της Κοζάνης και 42% στις λοιπές Δ. Ενότητες.

Δαπάνησε δε για μελέτες 1.500.000 εκ. ευρώ εξ ημισείας στους τομείς Ύδρευσης/Aποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης σχεδόν εξ ολοκλήρου με ίδιους πόρους με κατανομή 24% στην πόλη της Κοζάνης και 76% στις Δημοτικές Ενότητες.

Για το τρέχον έτος 2014 το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνει:

1)    Μελέτες ωρίμανσης έργων για το προσεχές Σ.Ε.Σ. 2014-2020 ύψους 1.600.000 ευρώ με ίδιους πόρους με κατανομή 11% για την Δ.Ε. Κοζάνης και 89% για τις υπόλοιπες Δ. Ενότητες που αφορούν Ύδρευση 44%, Αποχέτευση 22% και Τηλεθέρμανση 34% 

2)   Πρόγραμμα έργων για το 2014 συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ, στους τομείς Ύδρευσης 27%, αποχέτευσης 29% και Τηλεθέρμανσης 35% με κατανομή 34% στην Δ.Ε. Κοζάνης και 66% στις Δ. Ενότητες Ελίμειας, Υψηλάντης, Αιανής και Ελλησπόντου.

 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚ