Επιστροφή

Η απάντηση του Δήμου Κοζάνης προς το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το τεχνικό πρόγραμμα του 2013

Ο Δήμος Κοζάνης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), συνέταξε το τεχνικό του πρόγραμμα και το ετήσιο σχέδιο δράσης έτους 2013.
  Τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013 του Δήμου Κοζάνης, είναι εκ των πραγμάτων προσαρμοσμένα στα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από την γενικευμένη δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στα έσοδα των ΟΤΑ και στην ταμειακή ρευστότητα αυτών. Επιπλέον, στη σύνταξή τους λήφθηκαν υπόψη όλες οι κατευθύνσεις / οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και που αφορούν σε θέματα λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθμού και διαχείρισης των πόρων τους.

Παρά το αντίξοο εξωτερικό περιβάλλον, οι Υπηρεσίες και η Διοίκηση του Δήμου Κοζάνης, συνέταξαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2013, έχοντας ως γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Αρκετές από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του ΤΕΕ δίνονται με την παράλληλη ανάγνωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του έτους 2013, μέρος του οποίου αποτελεί το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα (άρθρο 206 Ν.3463/2006).

Σε σχέση με τα ερωτήματα του ΤΕΕ οι θέσεις του Δήμου παρατίθενται κάτωθι:

«Πώς υπηρετείται ο αρχικός κεντρικός Σχεδιασμός του Δήμου Κοζάνης, ώστε το κάθε έργο που προτείνεται, να υπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο και σε ποιό βαθμό; (Ερωτ. Α),

Ο ετήσιος σχεδιασμός υπακούει σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική, όπως αυτή προβλέπεται στο τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Δημόσια Διαβούλευση και εξυπηρετεί όλους τους επιμέρους Γενικούς και Ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Όλες οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν για το 2013 περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο που αφορά στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Σε μία συστηματική ανάγνωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η συμβολή αυτή αναγνωρίζεται εύκολα καθώς παρουσιάζεται πινακοποιημένα, συστηματικά και εξαντλητικά η συμβολή της κάθε επιμέρους δράσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Έχοντας λοιπόν αναλυτικά καταγεγραμμένο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τετραετίας στο σύνολο και κατ’ έτος, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, είναι εύκολη η ανάγνωση και η συγκριτική αντιπαράθεση μεγεθών και στόχων.

Σε σχέση με το ερώτημα Β. «Ποιές απαντήσεις δίνονται στα επιμέρους σημεία της ανάλυσης SWOT του Στρατηγικού Σχεδιασμού, για συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα των πολιτών, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του πρασίνου», ο ετήσιος προγραμματισμός ανταποκρίνεται και ικανοποεί τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και απαντάει άμεσα σε όλα τα σημεία της ανάλυσης SWOT του Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς τα επιμέρους ετήσια σχέδια δράσης και ειδικότερα οι ενέργειες και οι επενδύσεις αναφέρονται στις θεματικές ενότητες ανάπτυξης του εξωτερικού περιβάλλοντος (περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμός και πολιτισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση) και του εσωτερικού περιβάλλοντος (δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση και συνεργασίες, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικά), στους Άξονες Προτεραιότητας, τους Γενικούς και Ειδικούς Στόχους. Με τον τρόπο αυτό είναι άμεσα αναγνώσιμη η αναπτυξιακή συμβολή της κάθε επιμέρους ενέργειας.

Σε σχέση με τις προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα του ΤΕΕ κατωτέρω παρουσιάζονται οι θέσεις του Δήμους και οι σχετικές αναληφθείσες ή προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες:

·                     Αναθεώρηση εκ βάθρων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Σε σχέση με την πρόταση που αφορά στην Αναθεώρηση εκ βάθρων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, σημειώνεται η πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης για εκπόνηση νέου ΓΠΣ ήδη απ’ το 2001 . Επισημαίνουμε επίσης ότι ο εκπρόσωπος σας επανειλημμένα έχει ενημερωθεί για τις προσπάθειες του Δημάρχου να τροποποιηθεί ο 2508/97 ώστε να είναι εφικτή η επέκταση ΓΠΣ εντός Ζ0Ε. Μετά την επιτευχθείσα τροποποίηση με τον αρ. 62 του Ν 4042/12 ο Δήμος Κοζάνης ανέθεσε την ενοποίηση και προσαρμογή του Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού του νέου Δήμου Κοζάνης.

Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής θα δώσει την δυνατότητα να προωθηθεί για έγκριση το νέο ΓΠΣ, που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, και όπως είναι φανερό δεν είναι ζήτημα Τεχνικού Προγράμματος.

·                     Ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Κοζάνης και συνδέσεις με τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

Οι επιμέρους κυκλοφοριακές παρεμβάσεις καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετούν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου διοικητικού και λειτουργικού μοντέλο του Καλλικρατικού Δήμου. Είναι προφανής η αναγκαιότητα για ένα νέο ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψιν τα νέα δεδομένα των συνδέσεων και των εξαρτήσεων μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων το οποίο όπως έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα στο Δ.Σ. θα ανατεθεί μετά από έγκριση του νέου ΓΠΣ.

Επισημαίνεται βέβαια στο σημείο αυτό η ύφεση που παρουσιάζουν τα κυκλοφοριακά ζητήματα, όχι μόνο στην Κοζάνη, λόγω της οικονομικής κρίσης και της υπερφορολογήσης των καυσίμων.

  • Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του «Καλλικρατικού» Δήμου.

Η αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και η μεγιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης των ακινήτων του «Καλλικρατικού» Δήμου αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Διοίκησης του Δήμου. Για το λόγο αυτό έχει προχωρήσει στη ανάθεση της «Μελέτης καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστημα και εκπόνηση σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης».

Ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά το κτιριακό απόθεμα συνεκτιμώνται μια σειρά από παράγοντες όπως είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών πρώτιστα, αλλά και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία εκτός πόλης μιας υπηρεσίας ( για λόγους θέρμανσης, μετακινήσεων, αποζημιώσεων προσωπικού).

  • Η κατανομή και διάθεση του Τοπικού Πόρου.

Ο Τοπικός Πόρος   αποτελεί ένα από τα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία της περιοχής το οποίο αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από τον Δήμο Κοζάνης. Από την συστηματική ανάγνωση τόσο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκύπτει ότι το σύνολο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο, αφορούν σε δράσεις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας και δημιουργίας νέων αναπτυξιακών προοπτικών.

Σημειώνεται ότι μέχρι την ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, δεν είχε υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση της 5ης Προγραμματικής Περιόδου του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Ο Δήμος Κοζάνης και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων πρωτοστατούν στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης προκειμένου η περιοχή μας που πλήττεται από σκληρή ύφεση να μην αποστερείται ενός τόσο σημαντικού πόρου.

  • Ανάπτυξη έργων στους τομείς της «πράσινης» ανάπτυξης,

Η «πράσινη» ανάπτυξη περιλαμβάνεται στις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Κοζάνης, και η αναζήτηση επενδυτικών σχημάτων με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποιούν και μοχλεύουν ιδιωτικά κεφάλαια (ΣΔΙΤ, JESSICA κλπ) ήταν και είναι συστηματική από τη Διοίκηση του Δήμου. Η οικονομική δυσπραγία και η παρούσα συγκυρία δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες και καθυστερήσεις στις όποιες επενδυτικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενεργοποιούσαν και κινητοποιούσαν τους τοπικούς πόρους και θα αξιοποιούσαν το σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό. Συνολικά οι δράσεις του Δήμου στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Δ/νση www. Kozanh.energy.gr.

Ο Δήμος Κοζάνης θα ήθελε να ευχαριστήσει το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για το γόνιμο διάλογο και για τη συνδρομή του στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου.