Επιστροφή

Κάλεσμα για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κοζάνη, 27.01.2012
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚάλεσμα για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών


Σε εφαρμογή του άρθρου «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) ο Δήμος Κοζάνης θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται:

α) οι κοινωνικοί φορείς που αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετικά με τα προβλήματα των μεταναστών, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή ενός (1) μέλους τους στη συγκρότηση του Συμβουλίου μέχρι την  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

β) όσοι αλλοδαποί κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Κοζάνης, συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κοζάνης, εκλογή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κοβεντάρειο την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012.
Η βούληση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών εκφράζεται εγγράφως στο Δήμο Κοζάνης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, με αίτηση που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα, Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ. Κ., e-mail)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :
Μανδραβέλης Θεόδωρος  24613-50328
Γρηγοριάδης Ιωάννης        24613-50329
FAX:                                   24610-23695


   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Φλώρος Μάρκος