Επιστροφή

Κλήρωση για ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις επιτροπές Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,     11 / 12 / 2013

Αριθμ. πρωτ.: 83771

 
 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ. Δ/νση   

Ταχ. Κωδ.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-MAIL 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εκτέλεσης Έργων

-

Πλατεία Νίκης 1

50100

Τζιόμπρας Γεώργιος

2461350419
2461350422
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης
των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές :

Α) Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), θα κληρωθούν μέλη για δύο επιτροπές αυτής της κατηγορίας καθώς και

            Β) Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού ανώτερου του 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 11:00 π.μ.  θα διεξάγει στα γραφεία της , κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις παραπάνω επιτροπές και θα έχουν ισχύ το έτος 2014.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 
 

 O Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών

 
 
 
 
 
 
 
 Μπιλιώνης  Γεώργιος

     Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

 
Η λίστα των υποψηφίων