Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 11ης Οκτωβρίου

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  08/11/2012
Αριθμ. πρωτ.: 1522
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω  εργασιών συντήρησης δικτύου αποχέτευσης»

Σχετ.  
:
Υπ’ αριθμ.  3766/08-11-2012  αίτηση  της ΔΕΥΑΚ 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό 11ης Οκτωβρίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Εθνομαρτύρων έως  τη διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους, την Παρασκευή 09/11/2012 από ώρα  08:00 έως ώρα 14:00.

 
Β) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 09/11/2012.
 
 

Γ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
Κοινοποίηση
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Δ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.