Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να διατηρηθεί ως :

Κοζάνη, 05/12/2012

Αριθμ. πρωτ.: 1629

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καστοριάς & Φλεμινγκ

501 00

Βακαρέλη Λαμπρινή

24613 0 1194

24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου»

Σχετ.  
:
  
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   Δήμαρχος   Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
 

Α) Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου αποφασίζουμε την απαγόρευση της στάθμευσης των ταξί στην κεντρική πιάτσα (πλατεία Νίκης) για την εξυπηρέτηση της συνοδείας Αυτού την Πέμπτη 06/12/2012 από ώρα 12:00 έως και ώρα 16:00

 

Β) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

 
 

Γ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
                            
                                                    Η Διευθύντρια

                                                        Δημοτικής Αστυνομίας

 
                                                                                                                             
 

                                                                                                         Θεοδωρίδου Μαρία