Επιστροφή

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους     
ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ37992-ΦΕΚ2401Β/17-6-2020
 
Σύμφωνα με το γ’ σχετικό (άρθρο 2) επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών για το σύνολο των εκθετών, με τις εξής δυο προϋποθέσεις: 
Α. Απόσταση μεταξύ εκθετηρίων πάγκων τρία μέτρα.
Β. Χρήση μη ιατρικών μασκών από τους εκθέτες.
Αυτονόητο είναι ότι για την εισαγωγή και δραστηριοποίηση του συνόλου των εμπόρων και παραγωγών θα απαιτηθούν πολλές μετατοπίσεις και μετακινήσεις των πάγκων. Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των διατιθέμενων χώρων για την ανάπτυξη όλων των εκθετών (πάροδοι, κάθετες οδοί κτλ). Για τον παραπάνω λόγο, το σύνολο των έμπορων βιομηχανικών θα μετακινηθεί στο νότιο μέρος της Λαϊκής και επιπρόσθετα θα αξιοποιηθεί και έκταση παρακείμενη του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Για τη βέλτιστη τοποθέτηση, οι έμποροι (βιομηχανικών – διατροφικών) δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν πάγκους πέρα των έξι μέτρων. Οι έμποροι αλιευμάτων έως τέσσερα μέτρα μήκους. Οι δε παραγωγοί έως τρία μέτρα. Διάφορες υποκατηγορίες αυτών (παραγωγοί μελιού, κρασιού κτλ) μόνο ένα μέτρο.
Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν θα μειώνονται περαιτέρω τα μήκη των πάγκων. 
Εφιστούμε την προσοχή ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
Κλιμάκιο της Υπηρεσίας θα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες για την καλύτερη τοποθέτηση και κατανομή.
Ο Αντιδήμαρχος
 
Κώστας Κυριακίδης