Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου

 
             
Στα πλαίσια προετοιμασίας της εμποροπανήγυρης Δρεπάνου  η οποία θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Ιουνίου 2022, ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη να το δηλώσουν  καταθέτοντας σχετική αίτηση.
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος θα προβεί στη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης, με βάση το ενδιαφέρον των εκθετών .
Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021: 
Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21
Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  .
Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,
Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.
β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.
 
 γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)  
 Σε περίπτωση ελλιπών  δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 26 Απριλίου 2022,  μόνο ηλεκτρονικά
 στο e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr 
 
Η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι αποδεκτή.
 
Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα ανακοινώσει τους εκθέτες που υπέβαλλαν αίτηση και γίνονται δεκτοί.
Κατόπιν με το πέρας των διαδικασιών χωροθέτησης και απόδοσης θέσης, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.
Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:
Για τις καντίνες: 300ευρώ
Για θέση Χαλιών : 180ευρώ
Για όλες τις λοιπές θέσεις προς 50ευρώ ανα τρέχον μέτρο στη ζώνη Α, και 30 ευρώ ανά τρέχον μέτρο στη ζώνη Β.
Οι δημότες Κοζάνης αφού υποβάλλουν  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   δικαιούνται έκπτωση στα προαναφερόμενα τέλη κατά 35%. 
 Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.
 
 
    Ο Διευθυντής
 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ Μηχανικός