Επιστροφή

Ο Δήμος Κοζάνης απαντά στο Οικονομικό Παρατηρητήριο

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Γραφείο Τύπου  
Τηλ.: 24613 50324
FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1
Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου
Προς ενημέρωση συντακτών
 
 
 
Κοζάνη, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014
 
Ο Δήμος Κοζάνης απαντά στο Οικονομικό Παρατηρητήριο
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

     Ο Δήμος Κοζάνης υπεύθυνα και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, δίνει απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σχετικά με τον έλεγχο πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού  για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014.

      Από τα στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν υφίσταται κανένα απολύτως θέμα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού για το 2014.

      Τόσο από τον ισολογισμό του έτους 2013, όσο και από την υλοποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού, αναδεικνύεται ότι υπάρχει μια εμφανής και συνεχής καλυτέρευση των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης και  αυτό θα επιβεβαιωθεί και με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου 2014, διάστημα κατά το οποίο αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τις ρυθμίσεις των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

      Παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο με την επίσημη απάντηση του Δήμου Κοζάνης προς το Οικονομικό Παρατηρητήριο.

 
      Αναλυτικά:
 
  
         ellhnikh_dhmokratia
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 20/08/2014
Αριθμ. πρωτ.: 47524

ΠΡΟΣ:
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Υπουργείο Εσωτερικών
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 ΑΘΗΝΑ
 
     
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦ.
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δημ.Τρίκος

Πλ. Νίκης 1

50100
24613-50305

24610 23695

 

 
 

ΘΕΜΑ : Έκθεση απόψεων μας για τον «Έλεγχο πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού

           για το Α΄και Β΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους   2014»

           Σχετ. το με αριθμ. πρ. 1236/18-08-2014 έγγραφό σας

 

 Με το ως άνω έγγραφο σας μας γνωστοποιήσατε σε πίνακα τα στοιχεία του ελέγχου των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας για το Α & Β τρίμηνο του 2014 ως εξής:

Α/Α Στήλης
3
4
5
6
Στοιχεία

Γραμμή ΟΠΔ «Σύνολο Εσόδων»

Γραμμή ΟΠΔ «Σύνολο Εξόδων»

Γραμμή ΟΠΔ

« Απλήρωτες Υποχρεώσεις»

Κριτήριο του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α 7261/2013

(Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)

1.Στοχος Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

40.026.108,0
30.979.894,0
9.593.048,0
 

2.Εκτέλεση Π/Υ Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

24.693.744,0
23.467.762,0
4.784.407,20
 

3. Ποσό Απόκλισης εκτέλεσης από το στόχο Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

-15.332.364,0
7.512.132,0
4.808.640,80
-7.820.231,90

4. Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από το στόχο Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

-38,3
24,2
50,1
-19,5

με την σημείωση ότι ο Δήμος παρουσιάζει απόκλιση για το Α΄& Β΄ Τρίμηνο οικ. έτους 2014 άνω του 10%.

 

Επί αυτών σας εκθέτουμε τις απόψεις μας

 

1)Η απόκλιση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη από εσάς τεκμαρτά στοιχεία στοχοθεσίας για το έτος 2014 και όχι τα πραγματικά δεδομένα στοχοθεσίας τα οποία κατέθεσε ο Δήμος Κοζάνης μαζί με τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα στοχοθεσίας που παρακολουθείται από την Οικονομική μας υπηρεσία το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο κατά  9,53 ποσοστιαίες μονάδες.

Α/Α Στήλης
3
4
5
6
Στοιχεία

Γραμμή ΟΠΔ «Σύνολο Εσόδων»

Γραμμή ΟΠΔ «Σύνολο Εξόδων»

Γραμμή ΟΠΔ

« Απλήρωτες Υποχρεώσεις»

Κριτήριο του άρθρου

2 της Κ.Υ.Α 7261/2013

(Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)

1.Στοχος Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

31.088.149,51
26.761.949,90
8.374.044,95
 

2.Εκτέλεση Π/Υ Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

24.693.744,55
23.467.762,23
6.344.407,17
 

3. Ποσό Απόκλισης εκτέλεσης από το στόχο Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

-6.394.404,96
3.294.187,67
2.029.637,78
-3.100.217,29

4. Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από το στόχο Α΄& Β Τριμήνου 2014(€)

-20,56
12,30
24,23
-9,97

Συγκεκριμένα το ποσοστό απόκλισης ανέρχεται σε  9,97 % δηλαδή  χαμηλότερο του ορίου του  10 %.

Στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα φαίνονται τα αριθμητικά δεδομένα εσόδων και δαπανών , οι διαφορές αυτών και τα ποσοστά θετικών και αρνητικών αποκλίσεων.

Ομάδα ΚΑΕ
Στόχος
Απολογισμός
Διαφορά
Ποσοστό Απόκλισης

1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

6.238.802,17
5.936.567,10
-302.235,07
-4,84

2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα

5.062.782,78
4.470.817,37
-591.965,41
-11,69

3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

7.985.199,48
4.486.251,64
-3.498.947,84
-43,81

4. Ίδια Έσοδα

5.068.161,76
4.228.247,14
-839.914,62
-16,57

5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ΠΟΕ

880.723,15
252.830,21
-627.892,94
-71,29

6. Λοιπά Έσοδα

2.988.270,80
2.454.821,72
-533.449,08
-17,85

Χρηματικό Υπόλοιπο

2.864.209,37
2.864.209,37
0
0
Σύνολο Εσόδων
31.088.149,51
24.693.744,55
-6.394.404,96
-20,56

1. Κόστος προσωπικού

5.237.533,71
4.820.473,61
417.060,10
7,96

2. Προνοιακά επιδόματα

5.982.648,58
5.115.500,00
867.148,58
14,49

3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης

394.851,87
357.331,76
37.520,11
9,5

4. Δαπάνες για επενδύσεις

4.272.311,80
3.105.706,55
1.166.605,25
27,3

5. Πληρωμές ΠΟΕ

4.854.913,66
4.291.111,71
563.801,95
11,61

6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους

1.708.483,05
1.918.822,18
-210.339,13
-12,31

7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2.094.487,75
2.029.264,08
65.223,67
3,11

8. Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ κλπ

2.216.719,48
1.829.552,34
387.167,14
17,46
Αποθεματικό
0
0
0
0
Σύνολο Εξόδων
26.761.949,90
23.467.762,23
3.294.187,67
12,3
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
8.374.044,95
6.344.407,17
0
 

Από τον αναλυτικό αυτό πίνακα :

Α)ως προς το σκέλος των εσόδων εξετάζοντας μόνο δυο περιπτώσεις - προκύπτει  ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη απόκλιση στις «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» :  -43,81% και «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από παρελθόντα οικονομικά έτη - Π.Ο.Ε.» :  - 71,29%.

Η  πρώτη περίπτωση  εξαρτάται απόλυτα  από την απορροφητικότητα των επιχορηγήσεων των ενταγμένων έργων που σχετίζονται με την πρόοδο των πιστοποιήσεων των έργων αυτών   , λόγος που δεν σχετίζεται με την στενή λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας  και η   δεύτερη   περίπτωση σχετίζεται κατά κύριο λόγο  με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που έχει μειώσει τα διαθέσιμα εισοδήματα  των πολιτών και των επιχειρήσεων και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, όπως συμβαίνει εξάλλου και με τις υποχρεώσεις τους τρέχουσες και παλαιότερες προς το  Ελληνικό Δημόσιο .

Ακόμα για τη δεύτερη περίπτωση  η ερμηνευτική του άρθρου 51 του 4257/2014 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ 36/06-06-2014 με  θέμα: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους, κοινοποιήθηκε  στους Δήμους στις 10 Ιουνίου 2014 ,  δηλαδή με δυο περίπου μήνες καθυστέρηση από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος -14 Απριλίου 2014- και δεν ήταν δυνατόν σε είκοσι ημέρες ως τη λήξη του μηνός Ιουνίου να αλλάξει το λογισμικό των προγραμμάτων διαχείρισης  , να ενημερωθούν οι οφειλέτες  για τα ευεργετήματα της ρύθμισης και να πληρώσουν και  τις δόσεις τους.

Β) ως προς το σκέλος των εξόδων η διαφορά είναι θετική κατά 12,30% λιγότερα έξοδα σε σχέση με την στοχοθεσία κάτι που σημαίνει ότι έγινε προσπάθεια και επετεύχθη να συγκρατηθούν αυτά στο απολύτως απαραίτητο ύψος.

Γ) υπάρχει μια εμφανής αυξητική τάση στη μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων μας.

2) Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης ήδη έχει συζητήσει την 1η Αυγούστου 2014  και αποφάσισε  την  αναμόρφωση της στοχοθεσίας για το β’ εξάμηνο του οικον.ετους 2014 και το Δημοτικό Συμβούλιο  στις 04 Αυγούστου 2014 με την υπ αρ. 364/2014 απόφαση του ενέκρινε την αναμόρφωση της στοχοθεσίας αυτής . 

Από την παράθεση των ως άνω στοιχείων , που διαφέρουν ουσιωδώς από τα στοιχεία του πίνακα του εγγράφου σας που στηρίχθηκαν σε τεκμαρτά-υποθετικά- έσοδα , προκύπτει ότι,  αν και οι δυσκολίες στα οικονομικά που προέρχονται από λόγους –όπως εξηγήσαμε -πέραν της θέλησης μας εξακολουθούν να υφίστανται ,  υπάρχει μια εμφανής και συνεχής καλυτέρευση των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης και  αυτό θα επιβεβαιωθεί και με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου 2014, διάστημα κατά το οποίο αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τις ρυθμίσεις των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στο έτος 2013 ο Δήμος παρουσίασε σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ισολογισμό πλεόνασμα-κέρδη χρήσης 2.726,000€ και στο δεκαοκτάμηνο διάστημα από 01- 01- 2013 ως 30-06-2014 παρουσίασε μείωση υποχρεώσεων μεγαλύτερη του 50% ,  τότε η αισιοδοξία για καλυτέρευση των οικονομικών και την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός δυνατοτήτων μας και χωρίς κυρίως τη δημιουργία ελλειμμάτων είναι περισσότερο από βάσιμη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.

 
 
Κοινοποίηση :
Δήμαρχος κ. Λάζαρος Μαλούτας
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Μαυροματίδης        

Νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ Λευτέρης Ιωαννίδης

                                                 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 
 

                                                Γεώργιος Ν. Τζέλλος