Επιστροφή

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
Κοζάνη,  0 9-0 3- 2017

Αριθμ. πρωτ.: 9455

Δ/ΝΣΗ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
:
:
:
:
 
 
 
Διοικητικών Υπηρεσιών
Πλ. Νίκης 1 - Κοζάνη
50100 Κοζάνη
24613-50322
24610-23695
 
ΘΕΜΑ :« Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 
 

Απόφαση 337/2017

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
Έ χοντας υπόψη:
 
1.    Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α /8-6-2006)
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/7-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου
3.    Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι κ΄ Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει
4.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε΄ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
5.    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 2890 – ΦΕΚ 630/20-03-2013 τεύχος Β΄) για το Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 71.106 κατοίκους
6.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να οριστούν μέχρι επτά (7) Αντιδήμαρχοι
7.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3138/τ. Β’/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8.   Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα έως 31-08-2019 που λήγει η θητεία της δημοτικής αρχής,  τους Δημοτικούς Συμβούλους:
 
1.    Βαλαή Γεώργιο του Αστερίου
2.    Δεσποτίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου
3.    Δημόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη
4.    Πουτακίδη Αριστοτέλη του Ιωάννη (χωρίς αντιμισθία)
5.    Γρηγοριάδη Ιωάννη του Χαραλάμπους (χωρίς αντιμισθία)
6.    Αθανασιάδου Χρυσούλα του Θεοδώρου
7.    Βακουφτσή Κωνσταντίνο του Παυσανία
 
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1)    Στον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Βαλαή Γεώργιο του Αστερίου τις αρμοδιότητες:

Α. Της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
 
•    Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του Απολογισμού του Δήμου
•    Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παγίας προκαταβολής
•    Την διαχείριση των Γενικών Προμηθειών
•    Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών, του ταμείου (εσόδων-εξόδων) και των αναγκαστικών μέτρων
•    Την διαχείριση των Κοιμητηρίων
•    Την εκμετάλλευση του χώρου στάθμευσης της Πλατείας Συντάγματος
•    Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, κλπ) του Δήμου και των κληροδοτημάτων
•    Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων

Β. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων (πάσης φύσεως δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών), όλα τα παραστατικά έγγραφα εισπράξεων και πληρωμών και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Γ. Να ελέγχει και να υπογράφει τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και τις ανακλήσεις αυτών

?. Να υπογράφει όλα τα έγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς

Ε. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών, καθώς και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

ΣΤ. Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος (πλην αυτών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα), καθώς και αυτές που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω

Ζ. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων

Η. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Θ. Να ασκεί την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν σε αδειοδοτήσεις εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα:
 
•    Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από τη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις
•    την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
•    την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα (κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, παιδοτόπων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργία μουσικών οργάνων, κλπ)
•    την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
•    την διενέργεια διαφήμισης, τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τον έλεγχο τήρησης των σχετικών διατάξεων και της επιβολής προστίμων
•    την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (πχ ανάκληση/ αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων)
•    τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα
•    τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών
•    γενικά την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
•    την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
•    τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου κα την συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου

Ι. Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρ. 89 του Ν 3463/08-06-2006
Κ. Να τελεί Πολιτικούς Γάμους

2)    Στον Αντιδήμαρχο  Στρατηγικού Σχεδιασμού - Προγραμματισμού & Πολεοδομίας Δεσποτίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου τις αρμοδιότητες:
 
Α. Της  εποπτείας  και  συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν σε ζητήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ιδίως:
•    Κατάρτιση & παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Πενταετίας
•    Κατάρτιση & παρακολούθηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
•    Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα & παρακολούθησης υλοποίησης
•    Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα & παρακολούθηση υλοποίησης
•    Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας & ΑΠΕ & παρακολούθησης υλοποίησης

Β. Της  εποπτείας  και  συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν σε Χωροταξία, Πολεοδομικό Σχεδιασμό, Υπηρεσία Δόμησης & Μελετών και ιδίως:
•    Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
•    Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών
•    Των Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων
•    Τη  χορήγηση  και  υπογραφή  αδειών,  την  έκδοση  αποφάσεων,  την   επιβολή  κυρώσεων  για  τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
•    Την εποπτεία κατάρτισης ή/και ανάθεσης μελετών
•    τον Αστικό Σχεδιασμό, τις αρχιτεκτονικές μελέτες, τον ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις μελέτες ανέγερσης δημοτικών κτηρίων και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων
•    τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τα θέματα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιμότητας ΑµεΑ

Γ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου


3)    Στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Τουρισμού Δημόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη τις αρμοδιότητες:
 
Α. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:
•    Τις τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και την ιστορία,
•    τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο
•    τη μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
•    την υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, φιλαρμονικών, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής, γλυπτικής,
•    την προστασία και ανάδειξη μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης
•    κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τομείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των μνημείων, των βιβλιοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα
•    τον συντονισμό διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις
•    την προώθηση και αξιοποίηση της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως πόλου ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών

Β. Τον συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (δράσεων, εκδηλώσεων, προγραμμάτων) του Δήμου με αυτές των λοιπών φορέων του, σε σχέση με την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος και τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε πλήρη συνεργασία με τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΟΑΠΝ, ΚΔΒΚ, ΔΗΠΕΘΕ) που έχουν και την τελική ευθύνη λήψης αποφάσεων

Γ. Την υποστήριξη του Δημάρχου σχετικά με το συντονισμό ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπικών Εκδηλώσεων & Εορτασμών

Δ. Την προώθηση της Τουριστικής Προβολής του Δήμου

Ε. Να συνυπογράφει τα αιτήματα που προέρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις σχετικές μελέτες για τα ζητήματα των ως άνω αρμοδιοτήτων

ΣΤ. Να τελεί πολιτικούς γάμους

Ζ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.

4)    Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης & Πολιτικής Προστασίας Πουτακίδη Αριστοτέλη του Ιωάννη τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:

Α. Στην υλοποίηση και συντήρηση έργων και συγκεκριμένα:

•    τις κατασκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, την ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, την συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
•    την εκτέλεση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν την γεωργία (αγροτική οδοποιία, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ), την κτηνοτροφία (βελτίωση βοσκοτόπων, κλπ) και την αλιεία
•    την οδοποιία και την οδική σήμανση, τον ηλεκτροφωτισμό και τη διαχείριση του δικτύου, τη φωτεινή σηματοδότηση, την έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων ΟΚ?, τον έλεγχο της κατάστασης των οδών για την επισκευή και συντήρησή τους

Β. Την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην εκπροσώπηση και στις σχέσεις του Δήμου με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στα όρια του Δήμου

Γ. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν την Πολιτική Προστασία  και συγκεκριμένα:
•    την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
•    την μέριμνα για την διάθεση και τον συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων
•    την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών

Δ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Ε. Να τελεί πολιτικούς γάμους


5)    Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων Γρηγοριάδη Ιωάννη του Χαραλάμπους τις αρμοδιότητες της  εποπτείας  και  συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν:

Α. Το Περιβάλλον και συγκεκριμένα:
•    Τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων,
•    το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου
•    την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων

Β. Την Καθαριότητα και συγκεκριμένα:
•    την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριμμάτων
•    τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων καθαριότητας
•    τον οδοκαθαρισμό και των καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων

Γ. Την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Δ. Την εποπτεία διαχείρισης του Προγράμματος για την Περισυλλογή και τη Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων

Ε. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών στις Δημοτικές Ενότητες Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου που αφορούν:

•    Την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις εν λόγω δημοτικές ενότητες
•    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές
•    Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
•    Την συνεργασία µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων
•    Την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  Πολιτών  για  θέματα  των συγκεκριμένων  δημοτικών ενοτήτων  
•    Τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων
•    Την υπογραφή   βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων ευθύνης του

ΣΤ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Ζ.  Να τελεί πολιτικούς γάμους

 
6)    Στην Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Αθανασιάδου Χρυσούλα του Θεοδώρου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
 
Α. Θέματα ανάπτυξης και προώθησης του Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

Β. Στην υλοποίηση  προγραμμάτων  που  σχετίζονται  & προωθούν την Επιχειρηματικότητα και Εμπορικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα:
•    τον καθορισμό των χώρων και όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, κλπ) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
•    την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου
•    την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών
•    την έγκριση λειτουργίας κυριακάτικων αγορών

Γ. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης που αφορούν:
•    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές
•    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
•    Τη συνεργασία µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων
•    Την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  Πολιτών  για  θέματα  των  δημοτικών  ενοτήτων της αρμοδιότητάς της
•    Τη διαφύλαξη των εντός δημοτικών ενοτήτων της αρμοδιότητάς της, υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Δ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις της προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Ε. Να τελεί πολιτικούς γάμους
 
 
7)    Στον Αντιδήμαρχο Βακουφτσή Κωνσταντίνο του Παυσανία τις αρμοδιότητες:
 
Α. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών στις Δημοτικές Ενότητες Αιανής & Ελίμειας που αφορούν
•    Την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις εν λόγω δημοτικές ενότητες
•    Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές
•    Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
•    Τη συνεργασία µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων
•    Την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  Πολιτών  για  θέματα  των  δημοτικών
ενοτήτων της αρμοδιότητάς του
•    Τη διαφύλαξη των εντός δημοτικών ενοτήτων της αρμοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
•    Την υπογραφή   βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων ευθύνης του


Β. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών της Δημοτικής Αστυνομίας

Γ. Να ασκεί την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Δ. Να τελεί πολιτικούς γάμους


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ