Επιστροφή

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε θέματα εθελοντισμού

Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
 
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
 
:
:
:
:
:
:
Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάπτυξης κ΄ Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού

Πλ. Νίκης 1-Κοζάνη
50100
Καλτιριμτζή Μαλαματή
24613-50362
24610-27065
mkaltir @ kozanh . gr
 

ΘΕΜΑ :«Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε θέματα εθελοντισμού»

 
Απόφαση 35/2015
Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.    Την αριθμ. 851/52601/08-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».

4.    Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και εύρυθμης λειτουργίας αυτών.

5.Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των θεμάτων σε συνδυασμό με την πρόθεση καταμερισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

 
Αποφασίζουμε
 

Α. Ορίζουμε τους δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Κίνηση Κοζάνης – Τόπος να ζεις», Αθανασιάδου Χρυσούλα του Θεοδώρου και Σιαμπανόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου εντεταλμένους συμβούλους, και για το χρονικό διάστημα από 8-1-2015 έως 31-12-2016, μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητες θεμάτων εθελοντισμού και τον συντονισμό δράσεων φορέων και υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τον εθελοντισμό καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.