Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση μελετών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση μελετών

 
 

Ο Δήμος Κοζάνης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου -προγράμματος «Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ και Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και συγκεκριμένα του υπό-έργου “Αναπλάσεις Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων”,

αναζητεί συνεργασίες με φυσικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά για την εκπόνηση μελετών στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

 

·         Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης

·         Τοπική Κοινότητα Καισαρειάς

·         Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας

·         Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου

·         Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου

·         Τοπική Κοινότητα Χαραυγής και

·         Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου

 

με διαδικασία ανάθεσης αυτής της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου που γίνεται με βάση το άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, που ορίζεται ότι με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

 

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές ή μελετητικά γραφεία Α ή Β΄ τάξης πτυχίου (Κατηγορία Πτυχίου 7, Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες), να υποβάλλουν αίτημα για την σύσταση μητρώου συνεργατών μελετητών προσκομίζοντας τα παρακάτω:

 
  • Πτυχία των Μελετητών σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 1599/86 με καταλόγους των παρομοίων μελετών που
έχουν εκπονήσει οι μελετητές ή τα γραφεία.

·          Ο υποψήφιος συνεργάτης, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, θα πρέπει να καταθέσει

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών.

·         Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένες ως προς

το γνήσιο της υπογραφής.
 
 

Το αίτημα και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης – Τμήμα Μελετών, Παύλου Χαρίση 4, 50100, Κοζάνη (4ος όροφος).

 
 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ