Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πολιτών του Δήμου Κοζάνης για δωρεάν ενεργειακή αναβάθμιση μιας εργατικής κατοικίας της πόλης/περιοχή ΖΕΠ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ProLight Προθεσμία έως: 11/2/2024

 

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ProLight, στο οποίο συμμετέχει σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης, δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους πολίτες της πόλης για την συμμετοχή τους στο έργο, παρέχοντας τους δωρεάν ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους είναι:

  • να είναι ιδιοκτήτες ή να έχουν την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη και
  • η κατοικία προς ενεργειακή αναβάθμιση να χαρακτηρίζεται ως εργατική κατοικία.

Το Ευρωπαϊκό έργο ProLight είναι ένα πρόγραμμα Horizon Europe, που αποσκοπεί στην προσιτή κοινωνική στέγαση και την καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω μιας τυποποιημένης προσέγγισης. Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης και έξυπνων μεθόδων net metering σε εργατικές κατοικίες. Το έργο ProLight επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση μιας εργατικής κατοικίας ατόμων με χαμηλό εισόδημα, η οποία θα επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ο τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μεθοδολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε παρόμοιου είδους κατοικίες.

 

Όροι και προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάθε ενδιαφερόμενο/η

  • Ιδιοκτησία εργατικής κατοικίας εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης.
  • Προθυμία ιδιοκτήτη για συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει το συντονισμό της υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τους υπεύθυνους μηχανικούς που πρόκειται να ορίσει για την διεκπεραίωση των προβλεπόμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας που θα επιλεχθεί, όπως και την εταιρία που θα αναλάβει τις εργασίες σε συμφωνία με τον χρονικό ορίζοντα του έργου και για όσο χρονικό διάστημα αυτές διαρκέσουν.
  • Συναίνεση ιδιοκτήτη για την παρακολούθηση και καταγραφή μετρήσεων της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας μέσω αισθητήρων και συσκευών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτή, τόσο πριν όσο και μετά τις εργασίες, έως την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου ProLight το 2026.
  • Συναίνεση ιδιοκτήτη για την προβολή και διάχυση  της όλης διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της.
  • Συμπλήρωση της διαδικτυακής φόρμας αίτησης δηλώνοντας συγκατάθεση για την χρήση στοιχείων των ενδιαφερόμενων για την διαδικασία επιλογής της κατοικίας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSen00SyLteRnscEVtNxbq-KYojj7NfXI2p6rOw2Aem4wx-w/viewform?usp=sf_link

 

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των αιτούντων, καθώς και την ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας τους. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν την βελτίωση της θερμομόνωσης συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής κουφωμάτων, την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αισθητήρων, καθώς και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού πάνελ. Οι δαπάνες της χρηματοδότησης των διαδικασιών ανακαίνισης θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό έργο ProLight, με μέγιστο συνολικό ποσό τις 20.000 €.

 

Πληροφορίες:

Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Υπεύθυνοι έργου: Γιάννης Φάλλας, Νικόλαος Ντάβος, Θεόδωρος Γκιούρκας, Έλλη Μαυρουδή, Βαλεντίνα Χήρα

Τηλ. επικοινωνίας: 24610 56627