Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής εκθετών σε υπαίθριες αγορές

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών   
  Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 180/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
 υπαίθριων αγορών  επ΄ αφορμή  θρησκευτικών εορτών.
την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο 
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται 
 τα αντίστοιχα τέλη.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα
α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα φορητή έψηση καλλιτεχνήματα καντίνες
1 07/08/2021 Αγίου Νικάνορα Κοζάνης 4 1 2 1
2 06/08/2021 Μεταμόρφωση Σωτήρα 2 1 1 1
3 15/0/2021 Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγιά) Κοζάνης 3 2 0 1
4 23/08/2021 Παναγιά Φανερωμένη 4 2 0 1
5 26/08/2021 Αγίου Φανουρίου Κοζάνης 3 1 2 0
 
Ειδικότερα:
           1) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης, 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων και 1  θέση καντίνας. 
2) στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωση Σωτήρα Κοζάνης, για 2 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης , 1 θέση καλλιτεχνημάτων και 1  θέσης καντίνας.
            3) στην υπαίθρια αγορά Κοιμήσεως Θεοτόκου ( Παναγιά ) Κοζάνης,  για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης  και 1  θέση καντίνας.
          4) στην υπαίθρια αγορά Παναγιά Φανερωμένη Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης και 1 θέση καντίνας.
          5)στην υπαίθρια αγορά Αγίου Φανουρίου Κοζάνης, για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης και 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων.
 
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.
Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
  έως   02/08/2021.
 
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις  03/08/2021 στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής Αγίου Νικάνορα (06/08/2021) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (07/08/2021)  και ώρα 14.59  , Μεταμόρφωση Σωτήρα ( 05/08/2021) από ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (06/08/2021) και ώρα 14.59, Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγιά) Κοζάνης  (14/08/2021) από ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού  (15/08/2021) και ώρα 14.59, Παναγία Φανερωμένη  Κοζάνης (22/08/2021) από ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (23/08/2021) και ώρα 14.59, Αγίου Φανουρίου Κοζάνης ( 25/08/2021) από ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (26/08/2021 και ώρα 14.59.