Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών Αγίων Αναργύρων & Αγίας Κυριακής (Σιόποτο)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών Αγίων Αναργύρων & Αγίας Κυριακής (Σιόποτο) 
 
 Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 180/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
 υπαίθριων αγορών επ΄αφορμή θρησκευτικών εορτών 
την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο 
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.
 
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα
α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα φορητή έψηση καλλιτεχνήματα
1 1- Ιουλ Αγίων Αναργύρων 4 1 2
2 7-Ιουλ Αγίας Κυριακής 3 2 1
 
Ειδικότερα:
 
1) στην υπαίθρια αγορά Αγίων Αναργύρων Κοζάνης,
 για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης και  δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων .
 
2) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Κυριακής (Σιόποτο),
για τρεις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, δύο θέσεις φορητής έψησης και  μία θέση  καλλιτεχνημάτων .
 
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.
Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 
 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
  έως  τις 28 Ιουνίου 2021.
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής (30-6 ή 6-7) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (1-7 ή 7-7) και ώρα 16.59  
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 375/2020 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα
ΘΕΣΗ Άγιοι Ανάργυροι (τέλος) Αγία Κυριακή (τέλος)
Πώλησης διαφόρων προϊόντων  20 ευρώ 20 ευρώ
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 10 ευρώ 10 ευρώ
Φορητή έψηση 20 ευρώ 20 ευρώ
 
Οι εκθετήριοι πάγκοι θα έχουν μήκος έως 4,00μ. Θα απέχουν μεταξύ τους, απόσταση ενός μέτρου τουλάχιστον. Σε κάθε πάγκο θα υπάρχει προς διάθεση του κοινού αντισηπτικό- απολυμαντικό διάλυμα. Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
      Μπιλιώνης Γεώργιος 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
 
διάγραμμα της σχετικής Απόφασης