Επιστροφή

Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 24 Απριλίου 2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 22.061
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                      

                                                             Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τετάρτη  30 Απριλίου 2014 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014

 

2.      Σύνταξη έκθεσης δ΄ τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

3.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Πετρανών Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.170.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% με αριθμό μελέτης 87/2012.

 

4.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.364.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% με αριθμό μελέτης 63/2012.

 

5.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου των εργασιών για τη ¨Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευση αποβλήτων (skip container)¨, προϋπολογισμού 24.560,64 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 19/2014.

 

6.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου των εργασιών για τη ¨Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση¨, προϋπολογισμού 25.746,36 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 5/2014.

 

7.   Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 149.384,28 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 2/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

8.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης » προϋπολογισμού 304.100,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 116Α/2011.

 

9.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 110/2014.

 

10.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –για την «Προμήθεια υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών του Προσώπων για το έτος2014», προϋπολογισμού 172.926,95 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 13/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

11.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κοζάνης για το έτος2014», προϋπολογισμού 64.987,05 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 31/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

12.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας Led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης», προϋπολογισμού 199.352,25 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 106/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

13.Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού καταστήματος το οποίο αποτελείται από α) Ισόγειο Ε=35,59 τ.μ. και β) όροφο Ε=32,00 τ.μ., επί των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη στην πόλη της Κοζάνης

 

14.Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5218, μάρκας Volvo,λεωφορείου 52 θέσεων.

 

15.Έγκριση παραλαβής μελετών με τίτλο ¨Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού¨

 

16.Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου, τακτικό υπάλληλο του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 16/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

17.Άσκηση ή μη μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης.

 

18.Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 19613/09.04.2014 αίτησης της κ. Βαρτζώκα Ευαγγελίας του Δημητρίου για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Ε=2,40 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 040418 στο Ο.Τ. 843 σύμφωνα με την αριθμ. 5/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

 

19. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 19612/09.04.2014 αίτησης της κ. Βαρτζώκα Ευαγγελίας του Δημητρίου για καθορισμό τιμής μονάδος έκτασης Ε= 64,66 τ.μ. προς αποζημίωση στο Δήμο εξ’ αναλογισμού στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 040418 στο Ο.Τ. 843 σύμφωνα με την αριθμ. 5/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

 

20.         Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 17761/31.03.2014 αίτησης των α) κ. Στραβού Ιωάννη & Ματίνας για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=378,58 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 020828Α στο Ο.Τ. 593 σύμφωνα με την αριθμ. 3/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΣΚ΄ΡΚΑ – ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ

 

21.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 
 
      
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη, 24 Απριλίου  2014
                   
 
         Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος