Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 13 : 30
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κοζάνη, 4 Μαρτίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                      Αριθμ. πρωτ : 11.766

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4
Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη
5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο
 

                                                      

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                              

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χωραφιών ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης που βρίσκονται στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης :

i.     Άνω Κώμης συνολικής έκτασης 443,955 στρεμ.

ii.    Σιδερών συνολικής έκτασης 50,850 στρεμ.

iii. Αμυγδαλιάς (οικισμός Σταυρωτής) έκτασης 33,800 στρεμ.

 

2.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου (κοινοτικό αναψυκτήριο) Ε=71,50 τ.μ ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδιανής του Δήμου Κοζάνης

 

3.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) παλαιών οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης.

 

4.   Έγκριση του από 20-12-2012 πρακτικού διενέργειας άγονου διαγωνισμού, για  την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2013» προϋπολογισμού 614.499,50 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 16/2012 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

 

5.   Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) ποσού 9.184.550,21 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013.

 

6.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης της «Εργασίας καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 46.500,00 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 1/2013.

 

8.   Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για 36 μήνες», προϋπολογισμού 99.936,27 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 16/2012.

 

9.   Σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2013 σε τακτικό υπάλληλο του Δήμου και στους Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

10.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κων/νου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου - Ψήφιση πίστωσης.

 

11.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στον κ. Μανθούλη Κων/νο του Γεωργίου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου - Ψήφιση πίστωσης.

 

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το έτος 2013» προϋπολογισμού 59.999,40 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 3/2013.

 

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το έτος 2013» προϋπολογισμού 57.170,40 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 1/2013.

 

14. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας » προϋπολογισμού 44.998,32 ευρώ με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 4/2013.

 

15. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ (διενέργειας & αξιολόγησης) για το έτος 2013

 

16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2013

 

17. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

18. Λήψη απόφασης για οφειλή μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου του καταστήματος του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

19. Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο για την αξιοποίηση της περιουσίας Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

20. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την προμήθεια «Οικοδομικών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 92.114,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 2/2013.

 

21. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την προμήθεια «Χρωμάτων, ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 103.562,74 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 42/2013.

 

22. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την προμήθεια «Έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 151.536,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 3/2013.

 

23. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την προμήθεια «Λατομικών – αδρανών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 171.932,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 4/2013.

 

24. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την προμήθεια «Λαμπτήρων για το έτος 2013», προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 6/2013.

 

25.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση εκσκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων, για το έτος 2013.

 

26.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 29,625 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

 

27.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 21415/2012 απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επί της αγωγής της εταιρίας ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε. κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

28. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Αντιδήμαρχος Κοζάνης

       Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

          Κοζάνη,  4  Μαρτίου  2013

                   
        
           Γρηγοριάδης  Ιωάννης