Επιστροφή

Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 13.30
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κοζάνη, 19 Σεπτεμβρίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                     Αριθμ. πρωτ : 63.328

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα  23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου "ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2013" για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

 

2.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

3.      Τροποποίηση εν μέρει απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση μίσθωσης του διαμερίσματος επί της οδού Εγνατίας 130 Θεσ/νίκη ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨, λόγω παραίτησής του κ. Πήχα Ιωάννη και επιστροφή γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης. 

 

4.   Επιλογή τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨

 

5.   Έγκριση γενόμενων δαπανών και έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των σχετικών πιστώσεων ποσού 778,79 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ¨

 

6.   Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 146/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

7.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στον κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρίσιου, τακτικό υπάλληλο του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου - Ψήφιση πίστωσης.

 

8.   Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 62,95 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.

 

9.   Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 70,40 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

10.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 22,345 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

 

11.Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958) για το έτος 2014.

 

12.Ανακαθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 4 του ν. 1080/1980), για το έτος 2014.

 

13.Ανακαθορισμός του δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958) για το έτος 2014.

 

14.Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών  (άρθρο 94 του Ν. 3852/2010) για το έτος 2014.

 

15.Ανακαθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων (άρθ.19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2014.

 

16.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών (Ε.Δ) για το έτος 2013 για την εκτέλεση των έργων μεγαλύτερο από το ανώτερο όριο της Β΄ τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ποσού των 1.500.000,00 ((προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) (παρ. 3 του άρθ.21 του ν. 3669/2008)

 
17.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
 
 
      
 
 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
   Κοζάνη, 19 Σεπτεμβρίου  2013
                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος