Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 12 : 00

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 10 Μαρτίου 2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 13.784
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                      

                                                             Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014

 

2.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 για διάφορες δαπάνες.

 

3.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.364.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 63/2013.

 

4.   Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Ευξείνου Λέσχης», προϋπολογισμού 119.679,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 126/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

5.   Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας λαμπτήρων για το έτος 2014», προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 1/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

6.   Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 12/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

7.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2014 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 - Ψήφιση πίστωσης.

 

8.   Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 75/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρίας ¨ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.¨ κατά του Δήμου Κοζάνης.

9.   Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για το ¨Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων¨, προϋπολογισμού 19.999,19 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 7/2014.

 

10.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη¨, προϋπολογισμού 34.995,22 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 8/2014.

 

11.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής¨, προϋπολογισμού 29.998,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 9/2014.

 

12.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας¨, προϋπολογισμού 24.999,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 10/2014.

 

13.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου¨, προϋπολογισμού 29.996,75 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 11/2014.

 

14.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης¨, προϋπολογισμού 184.994,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 12/2014.

 

15.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοφόρων με συμπίεση¨, προϋπολογισμού 29.981,25 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 5/2014.

 

16.Καθορισμός όρων διακήρυξης των εργασιών για τη ¨Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)¨, προϋπολογισμού 24.560,64 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 19/2014.

 

17.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 
 
 
      
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη, 10 Μαρτίου  2014
                   
 
         Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος