Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 στις 13.30

 
   
                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κοζάνη, 29 Νοεμβρίου  2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                     Αριθμ. πρωτ : 80.613

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                        Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Αγωγή κ. Λεφάκης Στυλιανής και συμβιβαστική επίλυση της οικονομικής διαφοράς με Δήμο Κοζάνης.

 

2.   Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας κατά τη συζήτηση έφεσης κατά Αντωνίου Καζαντζίδη. 

 

3.   Εξέταση αίτησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Κων/νου Μ. Καρανάνου.

 

4.   Εξέταση αίτησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης του Κων/νου Α. Κάργα.

 

5.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών 24,63 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης

 

6.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκποίησης τεσσάρων (4) παλαιών οχημάτων άνευ αριθμού κυκλοφορίας.

 

7.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκποίησης δημοτικής έκτασης (αγροτεμάχιο) Ε=75,26 τ.μ. στην περιοχή Αγίας Κυριακής της Δ.Κ. Κοζάνης.

 

8.   Εξέταση αίτησης – υπομνήματος κ. Θωμά Πήττα για συμψηφισμό ενοικίων από το κατάστημα του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

9.   Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο κ. Βλάχο Σωτήριο του Κων/νου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 286/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

10.Έγκριση γενομένων δαπανών (Π.Ο.Ε) αγοράς υλικών ποσού 2.933,55 ευρώ από την εταιρία ¨ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΚΑ- ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.¨

 

11.Έγκριση γενομένων δαπανών (Π.Ο.Ε) αγοράς υλικών ποσού 18.342,86 ευρώ από την εταιρία ¨ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.¨

 

12.Έγκριση γενομένων δαπανών (Π.Ο.Ε) παροχής υπηρεσιών (από 01.04.2012 έως 30.09.2012) ποσού 124.358,44 ευρώ από την εταιρία ¨ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.¨

 

13.Έγκριση γενομένων δαπανών (Π.Ο.Ε) κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ποσού 85.908,41 ευρώ από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τη γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

 

14.Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2013

 

15.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

16.Έγκριση γενόμενων δαπανών και έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στη Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης. 

 
17.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
 
 
      
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

   Κοζάνη, 29 Νοεμβρίου  2013

                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος