Επιστροφή

Συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις 13.30

 

 

                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                     Αριθμ. πρωτ : 71.137

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                        Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

2.   Εξέταση ένστασης της εταιρίας ¨ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ κατά του από 26.09.2013 Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου - Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 81/2013.

 

3.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

4.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

5.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

6.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου (α΄ τμήμα) του Δήμου Κοζάνης.

 

7.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου (β΄ τμήμα) του Δήμου Κοζάνης.

 

8.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 21,110 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης.

9.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 29,625 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

 

10.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 42,635 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής του οικισμού Κήπου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης.

 

11.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 62,95 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.

 

12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 70,40 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

13.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 22,345 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

 

14.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2, Ε=66,35 τ.μ. στην πόλη της Κοζάνης.

 

15.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 17,354 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

 

16.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 22,893 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

 

17.Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίων στα οποία να εμπεριέχεται γεώτρηση άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Λυγερής του Δήμου Κοζάνης.

 

18. Έγκριση ή μη Πρακτικού δημοπρασίας για την «Εργασία καθαρισμού Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για τριάντα έξι (36) μήνες», προϋπολογισμού 19.999,95 ευρώ και αριθμό μελέτης 13/2013

 

19.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 749.334,45 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 116/2012 – Ψήφιση πίστωσης.

 

20.                                                                                                                                                                                                        Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών», προϋπολογισμού 99.936,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 18/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

21.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας Led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Δ.Κ. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 199.35225 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 106/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

22.                                                                                                                                                                                                         Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου για το έτος 2014», προϋπολογισμού 1.079.344,41 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 25/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

23.                                                                                                                                                                                                        Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου Κοζάνης για τη χειμερινή περίοδο 2013-2014», προϋπολογισμού 66.986,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 109/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

24.        Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο κ. Βλάχο Σωτήριο του Κων/νου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 179/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

25.        Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στον κ. Βλάχο Σωτήριο του Κων/νου τακτικό υπάλληλο του Δήμου για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου - Ψήφιση πίστωσης.

 

26.        Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 105/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης που αφορά την αγωγή του κ. Θεοδώρου Αθανασιάδη κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

27.        Έγκριση γενόμενων δαπανών και έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των σχετικών πιστώσεων ποσού 1.163,50 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ¨

 

28.        Έγκριση συμψηφισμού του τέλους ΕΕΤΗΔΕ των ετών 2011,2012  & ΕΕΤΑ ΤΟΥ έτους 2013 με ενοίκια του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ συνολικού ποσού  976,50 ευρώ

 

29.        Λήψη απόφασης για τη «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) ανοικτών μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container)», προϋπολογισμού 24.560,64 ευρώ και αριθμό μελέτης 20/2013

 

30.        Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 
 
 
      
 
 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
   Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου  2013
                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος