Επιστροφή

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 21 Φεβρουαρίου  2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 10.492
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο
                                                      

                                                             Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11 : 00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014

 

2.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 για διάφορες δαπάνες.

 

3.   Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών (Ε.Δ) για το έτος 2014 για την εκτέλεση των έργων από το ανώτερο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ποσού των 1.500.000,00 (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ) (παρ. 3 του άρθ.21 του ν. 3669/2008).

 

4.   Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Ε=4.997,35 τ.μ. από το με αριθμ. 838 χερσολίβαδο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης για ανέγερση βιομηχανικής εγκατάστασης ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων.

 

5.   Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 149.384,28 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 2/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

6.   Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 59.995,71 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 1/2014– Ψήφιση πίστωσης.

 

7.   Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για το έτος 2014», προϋπολογισμού 45.495,24 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 4/2014– Ψήφιση πίστωσης.

 

8.   Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας μηχανογραφικού λογισμικού για το έτος 2014», προϋπολογισμού 39.993,45 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 5/2014– Ψήφιση πίστωσης.

 

9.   Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας γραφικής ύλης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 59.998,29 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 6/2014– Ψήφιση πίστωσης.

 

10.Άσκηση ή μη αγωγής κατ΄ αγνώστων για ανεξέλεγκτη – αυθαίρετη απόρριψη και διάθεση αποβλήτων στη Δ.Κ. Κρόκου και Τ.Κ. Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

 

11.Άσκηση ή μη αγωγής κατ΄ αγνώστων για κλοπή παροπλισμένου, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, βυτιοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης.

 

12.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. 35/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κοζάνης της εταιρίας ¨ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.¨ κατά του Δήμου Κοζάνης.

 

13.Έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για την εκποίηση τριών (3) παλαιών οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης.

 

14.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ενός (1) ακινήτου Ε=60,42 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων, στην πόλη της Κοζάνης.

 

15.Αποδοχή αίτησης του Μίχου Ανδρέα του Δημητρίου για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=12,83 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0705033 στα Ο.Τ. 997-998 σύμφωνα με την αριθμ. 8/1993 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ»

 

16.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 
17.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

   Κοζάνη, 21 Φεβρουαρίου   2014

                    
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος