Επιστροφή

Τη λήψη μέτρων για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ψήφισε ομόφωνα το Δ.Σ. Κοζάνης

Τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, στους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, επιχειρήσεις, υπηρεσίες και δομές του Δήμου Κοζάνης, ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2022. 
 
Αναλυτικότερα, με την ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 2006/54/ΕΚ στο Ν.3896/2010 γίνεται σαφής η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Κάθε ένας/μια πολίτης τυγχάνει του δικαιώματος αξιοπρεπούς μεταχείρισης στον εργασιακό του/της βίο και κατά την εξυπηρέτηση του/της ως πολίτης. Καμία πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή και επιτρεπτή.
 Σε αυτή την κατεύθυνση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σεξουαλική παρενόχληση είτε από αιρετό πρόσωπο, είτε από εργαζόμενο, είτε από πολίτη αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Σύμφωνα με τον ορισμό από το νόμο ν. 3896/2010 (άρθρο 2 περ. δ), «σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».
 
Υπενθυμίζεται, πως μέχρι σήμερα ο Δήμος Κοζάνης, στον τομέα αυτό έχει:
Υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Δημιουργήσει Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών
Ενεργή Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Ομόφωνα ψηφισμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα (Α.Π. 313/2021).
 
Ο Δήμος Κοζάνης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποτροπής και πρόληψης φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης και δεσμεύεται στη διαρκή αναθεώρηση των πολιτικών του για την καταπολέμηση του φαινομένου, στο βέλτιστο. Τέλος, δεσμεύεται στην σαφή περιγραφή πολιτικών και ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας του.