Επιστροφή

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2013 απόφασης Δημάρχου

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΠ-Ν43

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
Κοζάνη, 23/5/2013
Αριθμ. πρωτ.:  421/25939
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
 
 

Δημάρχου

Πλ. Νίκης 1

50100
Μανώλα Παρασκευή
24613-5031 1-312
2461027065
 

ΘΕΜΑ :   « Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 11/2013 απόφασης Δημάρχου »

 
 
Απόφαση
O Δήμαρχος Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282, παρ 16 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

3.      Την αριθ. 11/2013 απόφαση Δημάρχου ¨ περί ορισμού Αντιδημάρχων ¨.

 
Αποφασίζουμε
 

       Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11/2013 απόφαση Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και συμπληρώνουμε στην περίπτωση του Αντιδημάρχου Κυριακίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου τις αρμοδιότητες:

· Της εποπτείας και ευθύνης της Δ/ νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

      Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

 
Κοινοποίηση

1)      Σε όλα τα Τμήματα και Διευθύνσεις του Δήμου Κοζάνης.

2)      Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας, Δ/νση Αυτ/σης & Αποκ/σης, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθμ.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ