Επιστροφή

«Ανάσα» για τους αγρότες: Εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το αρδευτικό δίκτυο Άνω Κώμης

«Ανάσα» στους αγρότες πρόκειται να δώσει το έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου Άνω Κώμης που ξεκινά άμεσα, έπειτα από την ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020. 
Αναλυτικά, πρόκειται να υλοποιηθούν: 
εκσυγχρονισμός των παλαιών υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, στις εκτάσεις που σήμερα αυτές αναπτύσσονται και αντιστοιχούν σε 750 στρέμματα αλλά και η επέκταση του αρδευτικού δικτύου της Άνω Κώμης σε επιπλέον 300 στρέμματα  σε περιοχή όπου ήδη έχει εκτελεσθεί αναδασμός, με την εξασφάλιση ταυτόχρονα του απαραίτητου αρδευτικού νερού.
εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των υπαρχόντων γεωτρήσεων που συνεισφέρουν στο αρδευτικό δίκτυο επικουρικά / συμπληρωματικά. 
        Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η παρέμβαση αρδευτικών υποδομών στο αγρόκτημα της Άνω Κώμης, μια Κοινότητα με μακρά παράδοση στον πρωτογενή τομέα, και ιδιαιτέρως στα κηπευτικά.
Ο Δήμος Κοζάνης έχει επίσης ολοκληρώσει, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ,  και έχει παραλάβει τη μελέτη για το αρδευτικό της Κάτω Κώμης και είναι έτοιμος για την υποβολή στα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.200.000 ευρώ (με ΦΠΑ). 
Σημειώνεται, ότι οι πράξεις έχουν ενταχθεί στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του
Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον  εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α. 2014-2020.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.