Επιστροφή

Aιτήσεις για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Κοζάνης


Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4483/2017 με το άρθρο 52, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., οι οποίες προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.
Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση, θα υπάρχει και για οφειλές που θα βεβαιώνονται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Στη ρύθμιση, δύνανται να περιλαμβάνονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή ή σε ρύθμιση, οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών των δήμων.  
Με τις παρ. 5, 6 και 7, καθορίζονται το κατώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων, η προθεσμία για την καταβολή τους και η επιβάρυνση σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό(100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, µε αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

    Η Προϊσταμένη  Ταμειακής Υπηρεσίας