Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση παραγωγών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

 
Ο Δήμος Κοζάνης έχοντας υπόψη:
 
Το άρθρο 41 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 116/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό  θέσεων στασίμου εμπορίου παραγωγών αγροτών
Την υπ’ αριθμ 627/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.
 
 
Καλεί του ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πώληση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων τους,  να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου. Επίσης αίτηση για την κατάληψη καθορισμένης θέσης στασίμου εμπορίου, όπως αυτές απεικονίζονται στο συννημένο παράρτημα. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης κατ’ έτος, καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. 
Ο Δήμος Κοζάνης, αφού εξετάσει τη διαθεσιμότητα των θέσεων, θα εκδώσει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου.
Υπογραμμίζεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι παραγωγοί κατά κύριο επάγγελμα και να μη διαθέτουν άδεια υπαίθριου εμπορίου λαϊκής ή πλανοδίου.
Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους, σύμφωνα με την άδεια, και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά. Το ημερήσιο τέλος έχει καθορισθεί με την 627/19 ΑΔΣ και προσδιορίζεται σε 2,00 ευρώ για τις θέσεις εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης (θέσεις Α7-Α10), ένα ευρώ για τις θέσεις εντός ΔΚ Κοζάνης και εκτός ρυμοτομικού (θέσεις Α8-Α9) και πενήντα λεπτά για τις θέσεις στο υπόλοιπο Δήμο (θέσεις Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α11)