Επιστροφή

ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: Προμήθεια εξοπλισμού που αναβαθμίζει τη λειτουργία του

Με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις  παραστάσεων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, υπεβλήθη πρόταση και εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».  
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια για: 
Αναβάθμιση ηχητικού, φωτιστικού και σκηνογραφικού εξοπλισμού 
2 οχήματα για τη μεταφορά ηχητικού, φωτιστικού και σκηνογραφικού εξοπλισμού 
Πιάνο με ουρά 
 
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 424.931,78 ευρώ. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού με την αγαστή συνεργασία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Βασίλη Μυριανθόπουλου.