Επιστροφή

Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης του προγράμματος SYMBI

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και εθνικούς πόρους. Στο έργο, που έχει  συνολική διάρκεια  5 έτη (1/4/2016 – 31/3/2021), συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες :
-    Ινστιτούτο Fundecyt, Επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της Περιφέρειας Εξτραμαδούρα (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος
-    Περιφέρεια της Ανδαλουσία, Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος  (Ισπανία)
-    Περιφέρεια της Μαλοπόλσκα (Πολωνία)
-    Εμπορικό Επιμελητήριο του Μολίζε (Ιταλία)
-    Υπουργείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής συνοχής (Σλοβενία)
-    Δήμος Κοζάνης, (Ελλάδα)
-    Φορέας Περιφερειακής Καινοτομίας του Πάνον-Νόβουμ της Δυτικής Υπερδουναβίας (Ουγγαρία)
-    Περιφέρεια Χάμε (Φιλανδία)
-    Πανεπιστήμιο του Χάμε (Φιλανδία)
Το έργο «SYMBI» στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων  του θερμοκηπίου.  Η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου όλοι οι εταίροι έχουν αναλάβει την υποχρέωση κατάρτισης (1η φάση του έργου) και υλοποίησης (2η φάση του έργου) ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Regional Action Plan) που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών  που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του έργου προκειμένου να βελτιωθούν τα μέσα πολιτικής της περιοχής τους. Τα Σχέδια αυτά διευκρινίζουν τη φύση των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, το χρονικό πλαίσιό τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, το κόστος (εάν υπάρχει) και τις πηγές χρηματοδότησης (εάν υπάρχουν). Η μεθοδολογία κατάρτισής τους έχει αναπτυχθεί από τον εταίρο του έργου The Malopolska Region (Πολωνία). 
Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κοζάνης έχει σαν βασικό στόχο την Μετάβαση της Οικονομίας της περιοχής από Γραμμική σε Κυκλική μέσω της αξιοποίησης μέσων πολιτικής και ειδικότερα του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) στα πλαίσια της αναθεώρησής  του για την περίοδο από το 2017 και μετά, και την εξειδίκευση δράσεων για το υπό ανάπτυξη Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Περιλαμβάνει τρεις ομάδες δράσεων :

-    Δράση 1: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις
-    Δράση 2: Υποστήριξη ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης
-    Δράση 3: Ωρίμανση Δράσεων για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Με βάση την μεθοδολογία ανάπτυξης έχει γίνει παρουσίαση/συζήτηση του Σχεδίου Δράσης στην 6η συνάντηση του Δικτύου εμπλεκομένων  μερών (6/2/2019) και θα ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία ενημέρωσης σε περισσότερους φορείς της περιοχής στην 2η Συνάντηση Δημόσια Διαβούλευσης (26/2/2019). Παράλληλα θα βρίσκεται διαθέσιμο, σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου για οποιοδήποτε πολίτη/φορέα/ενδιαφερόμενο  θέλει να υποβάλλει σχόλια και προτάσεις για το περιεχόμενο και τις προτεινόμενες δράσεις. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : diavouleusi@cityofkozani.gov.gr
 
Έναρξη διαδικασίας : 25/2/2019
Λήξη διαδικασίας  : 16/3/2019