Επιστροφή

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του έργου «Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης» στο Δήμο Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι τόσο στο Δήμο Κοζάνης,  Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης (Π. Χαρίση 6, δεύτερος όροφος) και όσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας διατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του έργου «Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» προς ενημέρωση του κοινού .


Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί επί των ανωτέρω και να υποβάλλουν εγγράφως, και ενδεχόμενα ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους προς την αρμόδια αρχή, ήτοι προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη, τηλέφωνα επικοινωνίας24613-50195, αρμόδια υπάλληλος Β. Γκαμάγκαρη), εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.