Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου από το Κληροδότημα ‘’ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ’’ στους αριστούχους μαθητές-μαθήτριες, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011 από το Γυμνάσιο Αιανής.

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 Κοζάνη  18 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               Αρ.πρ: 30457

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΑΝΗΣ ‘’ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ’’

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου  από το Κληροδότημα ‘’ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΑΝΩΛΗ’’ στους αριστούχους  μαθητές-μαθήτριες,  που αποφοίτησαν  το σχολικό έτος 2010-2011 από το Γυμνάσιο Αιανής.

 

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης , ως Διαχειριστική Επιτροπή  του Κληροδοτήματος ’ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ’’ , μετά  από την απόφαση της   αα 111/23-04-2012  και τη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (απ 1853/20B/14-05-2012)

                                          Διακηρύσσει
 

 Τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου, από Έσοδα του Κληροδοτήματος

‘’ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ’’ της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, στους αριστούχους μαθητές –μαθήτριες, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010 -2011 από το Γυμνάσιο Αιανής με τους παρακάτω όρους :

1. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να είναι καταγόμενοι από την Αιανή, εγγεγραμμένοι στα

δημοτολόγια του Δήμου Κοζάνης και κάτοικοι Αιανής.

2. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από το Γυμνάσιο Αιανής , να έχουν βαθμό αποφοίτησης ‘’Άριστα’’ και ‘’Λίαν Καλώς‘ και να έχουν

εγγραφεί σε Λύκειο της πόλης Κοζάνης.

3. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες για την οικονομική ενίσχυση-βραβείο πρέπει να είναι οικονομικά άποροι κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών που συστάθηκε με την υπ αριθμόν 168/29-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης, με βάση τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία των ιδίων και των γονέων τους .

4. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαέξι (16).

5. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης-βραβείου, ύψους τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€) και

θα καταβληθεί εφάπαξ την ημέρα εκδήλωσης στη μνήμη του Ευεργέτη εντός του 2012.

Όσοι από τους μαθητές μαθήτριες ενδιαφέρονται, οφείλουν να υποβάλλουν και να

προσκομίσουν,  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας,  στη Γραμματεία της Επιτροπής  του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μανώλη»- στο Δημοτικό Κατάστημα στην Αιανή - τα παρακάτω δικαιολογητικά.

I. Αίτηση-(δίδεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής.)

II. Βεβαίωση του Γυμνασίου Αιανής στην οποία να φαίνεται ότι ο γενικός βαθμός

αποφοίτησης του σχολικού έτους 2010-2011 ήταν 15 και ½ και πάνω (άριστα και λίαν

καλώς) και ότι έχουν εγγραφεί σε Λύκειο της πόλης της Κοζάνης.

III. Πιστοποιητικό γεννήσεως και βεβαίωση μονίμου κατοικίας για τον ενδιαφερόμενο μαθητή.

IV. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων οικον. έτους 2011

V. Αντίγραφα των δηλώσεων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 έως 2011 επικυρωμένα από την

αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, εξετάζει τις

αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και επιλέγει – ανακηρύσσει, με

αιτιολογημένη απόφασή της, τους δικαιούχους που θα ενισχυθούν οικονομικά.

7. Αιτήσεις εκπρόθεσμες και χωρίς να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

8. Η απόφαση επιλογής - ανακήρυξης των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης , στο δημοτικό κατάστημα Αιανής και στο διαδίκτυο στη

διεύθυνση http://www.kozanh.gr. Σχετική ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλληση αυτής. Η ένσταση αυτή καταθέτεται με απόδειξη παραλαβής στην Γραμματεία Επιτροπής Επιλογής Μαθητών (πρώην δημαρχείο Αιανής , 500 04 Αιανή , τηλ. 2461 3 52102 κ. Γιαννακόπουλος Χρήστος )

 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
Δήμαρχος Κοζάνης
 
 
 
Μαλούτας Λάζαρος