Επιστροφή

Διευκρινίσεις του Δήμου Κοζάνης σχετικά με την διαδικασία βεβαιώσεων παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Δήμο Κοζάνης διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την διαδικασία βεβαιώσεων παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης:
.
Όλες οι Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων που σχετίζονται με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα και η διαδικασία επιβολής τους βασίζονται στο άρθρο 79 του ισχύοντος  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και στα αντίστοιχα άρθρα του προηγούμενου Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Οι Αποφάσεις αυτές έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια και συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ενδεχόμενη τροποποίηση/κατάργηση/αναπροσαρμογή τους.
 
Το προσωπικό του Δήμου Κοζάνης που βεβαιώνει παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, σε εκτέλεση των παραπάνω Αποφάσεων, ανήκει στην Δημοτική Αστυνομία και έχει προσληφθεί με διαδικασίες που έχουν την έγκριση του ΑΣΕΠ και με βάση αυτήν έχουν τοποθετηθεί, με Απόφαση Δημάρχου, στην συγκεκριμένη υπηρεσία.
 
Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης λειτουργεί στην Κοζάνη εδώ και 18χρόνια και έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του εμπορικού κέντρου της πόλης. Ο Δήμος Κοζάνης ασκεί, την προβλεπόμενη από το νόμο, αρμοδιότητά του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια να κρίνουν είναι τα ελεγκτικά όργανα, τις Αποφάσεις των οποίων οφείλει να εφαρμόσει ο Δήμος.