Επιστροφή

Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κεντρική πλατεία παρέχει ο Δήμος Κοζάνης


Ο Δήμος Κοζάνης δημιούργησε σημείο ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wi-fi spot) στην Πλατεία Νίκης, με τη χρήση φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών χειρός που υποστηρίζουν συνδέσεις WiFi, χωρίς τη χρήση καλωδίου δικτύου. Το <ssid> είναι Dimos Kozanis και η πρόσβαση είναι ελεύθερη Το σημείο ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι να οριστικοποιηθούν οι βέλτιστες τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του, που θα εγγυηθούν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της ασύρματης πρόσβασης. Ωστόσο, οι πολίτες που κάνουν χρήση του σημείου ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ταχύτητα πρόσβασης τους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή, την απόστασή από τους διαθέσιμους κόμβους, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο των τηλεπικοινωνιακών γραμμών).
Με τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα.
Η παροχή της Υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική, πρακτική και διαδικασίες του Δήμου Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των Όρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Όροι Χρήσης
Υποχρεώσεις  - Ενέργειες Χρηστών:
1. Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.
2. Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και να αποστέλλει ιομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να  επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Κοζάνης ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.
3. Ο Χρήστης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.
5. Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).
6. Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα.
7. Ο χρήστης δε μπορεί να χρησιμοποιεί την ασύρματη σύνδεση για εμπορικούς σκοπούς.

Υποχρεώσεις -  Ενέργειες Δήμου Κοζάνης:
1. Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. ∆εν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τον Δήμο Κοζάνης σχετικά με την παροχή αυτή.
2. Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης δεν είναι εγγυημένη. Ο Δήμος Κοζάνης κάνει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη πρόσβαση των χρηστών.
3. Ο Δήμος Κοζάνης δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο χρήστης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.
4. Ο Δήμος Κοζάνης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα  δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.»