Επιστροφή

Η εισήγηση της Αντιδημάρχου Νούλας Τουμπουλίδου στο Δ.Σ. Κοζάνης για τις αλλαγές στις προσλήψεις την εντοπιότητα

Οι αλλαγές που συνοδεύουν την ψήφιση του Ν 47/2012 και το κριτήριο της εντοπιότητας, τέθηκαν υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης 29 Μαρτίου 2012.
Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος κ. Νούλα Τουμπουλίδου, αφού παρουσίασε το σκεπτικό του νόμου για την κατάργηση της εντοπιότητας, κατέθεσε αναλυτικά τις επίμαχες αλλαγές, αντιπαραβάλλοντας τα αντίστοιχα άρθρα του νέου νόμου που τίθεται σε ισχύ, με αυτά που τροποποιούνται στο Ν 2190/94.
Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα είναι ότι ο Ν 4057/12, δεν επηρρεάζει σε τίποτε τον τρόπο των προσλήψεων στη ΔΕΗ, τόσο στα λιγνιτορυχεία όσο και στους σταθμούς.
Αναλυτικότερα:

  Ρύθμιση παραγράφων 26 έως 29   
 

     Με την προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 26 έως 29 επιδιώκεται η τροποποίηση των διατάξεων του ν.2190/1994 ως προς το κριτήριο της εντοπιότητας. Ειδικότερα ,η μερική κατάργηση της εντοπιότητας ως κριτηρίου κατάταξης των υποψηφίων κρίνεται απαραίτητη ,καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα ,διατηρώντας σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν ποσοστώσεις με βάση την ιθαγένεια και την εντοπιότητα καθώς και διατάξεις που προβλέπουν την παροχή επιπλέον μορίων με βάση την εντοπιότητα ,παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 45 ΣΛΕΕ και των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού 492/2011, που κωδικοποιεί τον Κανονισμό 1612/1968 (ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων).

 
 
 
                   Νόμος 4057/14-3-2012
                   Τροπολογία 6 υπουργών

 
 

Ø   Τροποποιεί αλλά δεν καταργεί τον ν.2190/1994 , που εξακολουθεί να ισχύει.

Ø   Δεν επηρεάζει τον τρόπο πρόσληψης στη ΔΕΗ .

Ø   Καταργεί μερικώς την εντοπιότητα σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ø   Υιοθετεί το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας.

 
ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ
 

(σχετικά με την κατάργηση της εντοπιότητας)

 
 
 ν. 4057:                                                        ν.2190:
 

Άρθρο 9                                                         Άρθρο21

                                                   (προσλήψεις ορισμένου

                                                                 χρόνου)
 
 

Παράγραφος 28                                      παράγραφος 11

 
                Α΄                          ↔                       Α
              

               Β΄                           ↔                       Β

             
               Γ                                                          Γ
 
 
 
Δεν το αγγίζει ο νέος νόμος
το Γ , που αφορά λιγνιτωρυ-
χεία και ΑΗΣ και διατηρείται
 μάλιστα με το κριτήριο 
΄΄δημότες΄΄.

Απόδειξη :ανάρτηση εντύπου

ΑΣΕΠ για Συμβ. Ορ.Χρόνου ,

λίγες ημέρες μετά την ψήφιση

του νέου νόμου, που επισημαίνει

διακριτά την ισχύ ειδικών βαθμών

εντοπιότητας. 
 
          
 
 
           Άρθρο 9                                                 Άρθρο 17
 
Παράγραφος 26                                              Παράγραφος 8 (ιδ

                                                                                   και ιε)

 
 

ü    Οι δημότες αντικαθίστανται

 με τη λέξη μόνιμοι κάτοικοι.

ü    Προστίθεται ,πώς αποδεικνύεται

ότι κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος.

 
 
 
 

        Άρθρο 9                                                   Άρθρο 18

 

Παράγραφος 27                                          Παράγραφος 2

                                                                 (περίπτωση Δ)

 
                                                                (τακτικό & αορίστου)
 
 

ü    Προτάσσονται οι μόνιμοι                   

κάτοικοι των Δήμων ,                                   

Νήσων και Παραμεθόριων                           

 όπως περιγράφεται στο αρθ.17 ν.2190                     ↓
και Δήμων με πληθυσμό

κάτω των 10.000 κατοίκων.                        

 
 

Το άρθρο αυτό, 18 του Ν2190/94, στην παράγραφο 4,  έχει αναδιατυπωθεί με συγκεκριμένη αναφορά στη ΔΕΗ, και δεν αλλάζει με τον 4057.

Ούτε εδώ φαίνεται ο νέος Νόμος να αγγίζει τις προσλήψεις της ΔΕΗ.