Επιστροφή

Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) εκπονεί ο Δήμος Κοζάνης- Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων στην υπό διαμόρφωση περιοχή παρέμβασης

Ο Δήμος Κοζάνης έχοντας στόχο την αντιστροφή της εικόνας υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και προκειμένου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβαίνει στην  σύνταξη  Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Σκοπός του στρατηγικού σχεδίου ΒΑΑ, το οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, είναι:
 - η ολοκληρωμένη παρέμβαση για αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και η λειτουργία πυρήνων, που θα λειτουργήσουν ως μοχλοί στην ευρύτερη περιοχή
 - η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και η τόνωση της επιχειρηματικότητας
- η προώθηση καινοτόμων, «έξυπνων»  εφαρμογών στο αστικό περιβάλλον
 - η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης  - η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των δημοτών
- η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοινωφελών δράσεων (απασχόλησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, νεολαίας, κλπ.), και δράσεων ανασυγκρότησης των κοινωνικών υποδομών προτείνοντας μια συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης εντός του αστικού ιστού, με πολύ έντονα στοιχεία περιβαλλοντικής και οικονομικής υποβάθμισης, που καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων και ριζικών μέτρων για την αποκατάστασή της.
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του κεντρικού τμήματος του πολεοδομικού συγκροτήματος Κοζάνης, διευρυμένο προς τα νότια και περικλείει τμήματα του κέντρου της πόλης όπου επιβάλλεται η αναβάθμιση. 
Στόχος του σχεδίου του Δήμου είναι η αναβάθμιση των οικονομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών του ευρύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης και η προώθηση, μέσω του ΕΣΠΑ, όλων εκείνων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί η λειτουργική συνένωσή τους.
Οι σημαντικότερες ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται είναι:
- Αναβάθμιση και τόνωση του εμπορικού ιστού με στοχευμένες παρεμβάσεις
  - Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με την ανάπτυξη χώρων πρασίνου, ανάπαυσης και αναψυχής στα νευραλγικά εμπορικά σημεία της πόλης
 - Αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου, με επεμβάσεις στις όψεις των καταστημάτων.
 - Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και χρήση σύγχρονων δικτύων πληροφόρησης
 - Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 - Στήριξη και προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας - Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τους δημόσιους χώρους και τις μεταφορές
Στο πλαίσιο του ΕΣΣΒΑΑ διανέμονται, από το προσωπικό του Δήμου, ερωτηματολόγια που σκοπό έχουν τη συλλογή στοιχείων και κυρίως την αποτύπωση της γνώμης των κατοίκων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην υπό διαμόρφωση περιοχή παρέμβασης. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα.
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση  της ζωής και της εικόνας της πόλης μας!