Επιστροφή

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ.Δ/νση: Π. Χαρίση 6
Ταχ.Κώδ: 50100
Πληροφορίες: Μπιλιώνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2461355103,137
FAX: 2461037006
E-mail : doled@kozanh.gr
 
Κοζάνη, 10-9-2020
Αριθμ. πρωτ.:26695
 
ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
 
Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          
                
ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Αριστοτέλους     
ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ53080-ΦΕΚ3611Β/2020
 
Για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής και την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση εκατοντάδων εκθετών ειδικά την περίοδο αυτή η αγροτική παραγωγή του τόπου είναι αυξημένη, απαιτούνται πολλές μετατοπίσεις και μετακινήσεις των πάγκων, οι οποίες θα γίνονται μετά από υποδείξεις του επόπτη.  Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ διαδοχικών πάγκων, η οποία είναι κατ’ ελάχιστο 3μ, αποτελεί βασική παράμετρο στη χωροθέτηση των εκθετών. 
Σε κάθε περίπτωση, για τη συμμόρφωση των μη συνεργάσιμων εκθετών θα επιβάλλονται πρόστιμα κατά τον κανονισμό λαϊκών και ιδιαιτέρως των παρ.1,2 του άρθρου 12. Επιπλέον αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων από τους Φορείς Λειτουργίας, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, επισημαίνεται ότι, μεταξύ αυτών, προβλέπεται και η ανάκληση της άδειας, μέχρι ένα μήνα. (περίπτωση γγ, παρ. η, άρθρο 31 του ν. 4497/2017).
Υπογραμμίζουμε ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των διατιθέμενων χώρων για την ανάπτυξη όλων των εκθετών (πάροδοι, κάθετες οδοί κτλ). Για τη βέλτιστη τοποθέτηση, οι έμποροι (διατροφικών) δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν πάγκους πέρα των οκτώ μέτρων αυστηρά. Οι έμποροι αλιευμάτων έως τέσσερα μέτρα μήκους. Οι δε παραγωγοί έως τέσσερα μέτρα. Διάφορες υποκατηγορίες αυτών (παραγωγοί μελιού, κρασιού κτλ) μόνο ένα μέτρο. Σημειώνουμε πλέον, ότι το σύνολο των εμπόρων βιομηχανικών έχει μεταφερθεί και δραστηριοποιείται στο νότιο μέρος της Λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους σε εκθετήριους πάγκους που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα επτά μέτρα μήκους.
Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν, θα μειώνονται περαιτέρω τα μήκη των πάγκων. 
 
Τονίζουμε ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική όχι μόνο για τους εκθέτες αλλά και το καταναλωτικό κοινό. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνεται και στους κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ.9 του άρθρου 2 του Ν4497/2017, στην υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (ΦΕΚ Β 3611) ΚΥΑ.
Κλιμάκιο της Υπηρεσίας θα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες για την καλύτερη τοποθέτηση και κατανομή.
 
Ο Αντιδήμαρχος
 
Κώστας Κυριακίδης