Επιστροφή

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κοζάνης. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες

   
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Δημάρχου
Πλ. Νίκης 1
50100
Μανώλα Παρασκευή
24613-5031 1-312
2461027065
 

ΘΕΜΑ :   «Ορισμός Αντιδημάρχων»

 
 
Απόφαση
O Δήμαρχος Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282, παρ 16 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Την κοινή Υπουργική απόφαση 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715/τ’Β/ 12-06-2002) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής της 18ης Μαρτίου του 2001, σύμφωνα με τα οποία οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κοζάνης έχουν συνολικό πληθυσμό εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (68.680) κατοίκων (α. Δημοτική Ενότητα Κοζάνης 47.451, β. Δημοτική Ενότητα Αιανής 3.816, γ. Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη 3.018, δ. Δημοτική Ενότητα Ελίμειας 6.429 και ε. Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου 7.966).

3.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

 
Αποφασίζουμε
 

            Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 

1.      Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή  (χωρίς αντιμισθία).

2.      Κυριακίδη  Κωνσταντίνο του Δημητρίου

3.      Μπουμπόναρη Νικολέτα του Ιωάννη

4.      Παπαγεωργίου Ιωάννη  του Νικολάου 

5.      Τζέλλο  Γεώργιο  του Νικολάου  (χωρίς αντιμισθία).
6.      Τσανακτσίδη Ευστάθιο  του Γεωργίου
7.      Φλώρο Μάρκο  του Χρήστου
 
και μεταβιβάζουμε σε αυτούς:
 

1). Στον Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή τις αρμοδιότητες

 

·         Της εποπτείας και ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης)και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

·         Της συντήρησης των σχολικών μονάδων Α΄ και Β΄ βαθμού

·         Της εποπτείας και ευθύνης του Προγράμματος Ανάπλασης Όψεων των Κτιρίων.

·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων

·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

·         Της εκπροσώπησης του  Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

·         Της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

  

2). Στον Κυριακίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου  τις αρμοδιότητες:

 

·         Προβολής και Τουρισμού

·         Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

·         Των ενεργειακών θεμάτων.

·         Της προώθησης και τον συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα

·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων

·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

·         Της εκπροσώπησης του  Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα       Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

 

3). Στην Μπουμπόναρη Νικολέτα του Ιωάννη τις αρμοδιότητες

 
Της εποπτείας και ευθύνης της Χωροταξίας και Πολεοδομίας και ιδίως:

·         Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

·         Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών

·         Των Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων

·         Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

·         Την τέλεση πολιτικών γάμων

·         Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.

·         Προεδρεία επιτροπής Ποιότητας ζωής

·         Της εκπροσώπησης του Δήμαρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

 
 

4). Στον Παπαγεωργίου Ιωάννη του Νικολάου  τις αρμοδιότητες:

 

Της εποπτείας και ευθύνης της Καθαριότητας και Πράσινου και ιδίως:

·         Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων,

·         Την εποπτεία και ευθύνη μελετών και έργων Πρασίνου

·         Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

·         Την τέλεση πολιτικών γάμων

·         Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

·         Της εκπροσώπησης του Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

 

5). Στον Τζέλλο Γεώργιο του Νικολάου τις αρμοδιότητες

    

 Της εποπτείας και ευθύνης των οικονομικών υπηρεσιών και των αντιστοίχων μονάδων του Δήμου και ιδίως:

     

·         Της εξουσιοδότησης  να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την διοικητική και οικονομική υπηρεσία.

·         Της λειτουργίας δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών

·         Της Διαφήμισης, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

·         Της επιβολής πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

·         Της εποπτείας και ευθύνης των κοιμητηρίων

·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων

·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.

·         Της λειτουργίας του προγράμματος Διαύγεια

·         Της έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

·         Της εκπροσώπησης   του Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

·         Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

 
6).Στον   Τσανακτσίδη Ευστάθιο του Γεωργίου  τις αρμοδιότητες:
 

·         Της μετεγκατάστασης οικισμών λόγω δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η.

·         Της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.

·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων

·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

·         Της εκπροσώπησης του Δήμαρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

·         Καθώς και τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου.

·         Της εποπτείας της εύρυθμης λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου.

·         Της παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σ’ αυτές.

·         Της μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.     

·         Της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου

·         Της συνεργασίας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.

·         Της εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των Πολιτών για θέματα των δημοτικών ενοτήτων της αρμοδιότητάς του

·         Της εποπτείας και ελέγχου για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ και ήδη δημοτικών ενοτήτων της αρμοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

      
7). Στον    Φλώρο Μάρκο του Χρήστου τις αρμοδιότητες :
 

·         Της εποπτείας και ευθύνης των διοικητικών υπηρεσιών και των αντιστοίχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

·         Της αναπλήρωσης του Δημάρχου (άρθρ. 85 του Ν 3463/08-06-2006).

·          Της συνεργασίας με τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με στόχο    την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

·         Τις έκδοσης αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.

·         Της σύστασης ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους δυο Δημοσίου τομέα, ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

·         Της Προεδρίας της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.

·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων

·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.

·         Της εκπροσώπησης του Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 

·         Της εποπτείας του  αυτοτελούς γραφείου διοικητικής βοήθειας

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΓΡΑΜΜΗ», «ΘΑΡΡΟΣ», «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» και «ΧΡΟΝΟΣ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

 
 
Κοινοποίηση

1)      Σε όλα τα Τμήματα και Διευθύνσεις του Δήμου Κοζάνης.

2)      Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας, Δ/νση Αυτ/σης & Αποκ/σης, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθμ.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ