Επιστροφή

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων δήμου Κοζάνης

 
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,…14/01/2013…
Αριθμ. πρωτ.: 18/2640
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πλ. Νίκης 1
50100
Μανώλα Παρασκευή
24613-50311-12
24610-27065
 

 

ΘΕΜΑ: ¨ Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ¨

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ¨ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ¨.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
 3. Την, με αριθμό πρωτοκόλλου 11/1290/8-1-2013, Απόφαση Δημάρχου για τον ¨ορισμό Αντιδημάρχων¨
 4. Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και εύρυθμης λειτουργίας αυτών.
 5. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των θεμάτων σε συνδυασμό με την πρόθεση καταμερισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής
 
 
Αποφασίζουμε
 

Α. Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού ¨ Ενότητα για τον νέο Δήμο Κοζάνης¨, Βαρέκα Αθανάσιο, Βλάχο Νικόλαο, Θεοδωρίδη Νικόλαο, Κακουλίδου Ειρήνη, Κάτανα Γεώργιο,  εντεταλμένους συμβούλους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/8/2014, μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Στον Βλάχο Νικόλαο την αρμοδιότητα στις δημοτικές ενότητες Αιανής και Ελίμειας και ιδίως:

·         Της εποπτείας της εύρυθμης λειτουργίας των αποκεντρωμένων Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Αιανής και Ελίμειας.

·         Της μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.

·         Της υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπόν διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Αιανής και Ελίμειας.

·         Της συνεργασίας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.

 1. Στον Βαρέκα Αθανάσιο την αρμοδιότητα των θεμάτων εμπορίου και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με αυτήν.
 2. Στον Θεοδωρίδη Νικόλαο την αρμοδιότητα των θεμάτων πρωτογενούς τομέα και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με αυτήν.
 3. Στην Κακουλίδου Ειρήνη την αρμοδιότητα των θεμάτων του εθελοντισμού και τον συντονισμό δράσεων φορέων και υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν τον εθελοντισμό και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με αυτήν.
 4. Στον Κάτανα Γεώργιο την αρμοδιότητα των θεμάτων που σχετίζονται με την Δημοτική Αστυνομία και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με αυτές.

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 
 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

 
 

Λάζαρος Μαλούτας

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Ενδιαφερόμενους
 2. Σε όλα τα τμήματα και Διευθύνσεις του Δήμου Κοζάνης
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Κοζάνης