Επιστροφή

Οριστικοί πίνακες λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους για 30 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ.Δ/νση: Π. Χαρίση 6
Ταχ.Κώδ: 50100
Πληροφορίες:Μπιλιώνης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2461355103,137
FAX: 2461037006
E-mail: doled@kozanh.gr
 
Κοζάνη, 29-5-2020
Αριθμ. πρωτ.: 13161
 
ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
 
 
Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης 
          
                 
ΘΕΜΑ : Οριστικοί πίνακες Λαϊκών Αγορών για τις 30 Μαΐου     
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
κ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 27805 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1640Β/30-4-20
λ. Την υπ’ αριθμ.  12997  /28-5-2020 Απόφαση Δημάρχου
μ. Το υπ’ αριθμ. 12998/28-5-20 έγγραφο μας
 
Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων που αφορά τη Λαϊκή Αριστοτέλους για τις 30-5-2020, όπως παρακάτω:
Αφαιρούνται από τους πίνακες  συμμετεχόντων  
Α21 Ευθυμιάδης Χαράλαμπος Παραγωγός
Α57 Παναγιώτου Ελένη Παραγωγός
Γ3 Εμμανουηλίδης Παύλος Έμπορος Βιομηχανικών
 
 
και προστίθενται στον πίνακα 
Α21 Παπαϊωάννου Ευάγγελος Παραγωγός
Α57 Σαββουλίδης Χρήστος Παραγωγός
Γ3 Κατάκης Γρηγόριος Έμπορος Βιοτεχνικών
 
Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύει το μ’ σχετικό.
  
 
 
Με εντολή Δημάρχου
Ο Διευθυντής 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός