Επιστροφή

Παρατείνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
       
Ταχ. Δ/νση: Π. Χαρίση 6 (3ος Όροφος) 501 00 Κοζάνη       
Τηλέφωνο:   24613 55137       
FAX:        24610 37006       
E – mail:   ntinakon@kozanh.gr

       
Α Ν Α Κ Ο Ι  Ν Ω Σ Η

   Με την 113848/31.10.2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ 3550/03.11.2016 τ.Β΄) παρατείνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

 Με την αριθμ. 640/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από 01/12 έως 09/12/2016.

 Καλούνται οι  επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους να  καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  στο Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κοζάνης, Π.Χαρίση 6, 3ος όροφος.

1. Αίτηση
2. Δύο (2) φωτογραφίες
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
5. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
6. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
7. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
9. Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 285 του.Ν 3463/2006.

Μετά  τον έλεγχο όλων των ανώτερω δικαιολογητικών από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε καταβάλλεται παράβολο 45€ (σαράντα πέντε ευρώ) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται από τον ίδιο τον πωλητή .

Όσοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν προβούν στην ανανέωση των αδειών τους  δεν θα  μπορούν να  δραστηριοποιούνται μετά την 12η Ιανουαρίου 2017.