Επιστροφή

Προγραμματική Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης, Δήμου Βοΐου και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τα βιοαπόβλητα


Μία εκ των βασικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και κατ΄επέκταση από τα εγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από τον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η Διαλογή στην Πηγή και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων. Ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Βοΐου και η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προκειμένου να εξετάσουν από κοινού εναλλακτικές δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων, αλλά και να εφαρμόσουν ανάλογα προγράμματα στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί αφενός μεν η μελέτη για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ στους Δήμους Κοζάνης και Βοϊου, και την προσαρμογή των υπηρεσιών αποκομιδής στις υποχρεώσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), για χωριστή συλλογή του ρεύματος των βιοαποβλήτων και αφετέρου η διερεύνηση του αποτελέσματος της επεξεργασίας των χωριστά συλλεγέντων με τη χρήση μηχανικών κομποστοποιητών.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εναλλακτικών προγραμμάτων και λύσεων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στις ακόλουθες περιοχές :
α) Πόλη Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, με συμμετοχή περίπου 250 νοικοκυριών ή/και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
β) Πόλη Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, με συμμετοχή περίπου 50 νοικοκυριών ή/και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Κατά την υλοποίηση θα εφαρμοσθούν και θα αξιολογηθούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις χωριστής συλλογής, όπως: συλλογή πόρτα-πόρτα από κάδο οικείας, κάδο πολυκατοικίας, κάδο γειτονιάς.
Πρόσθετα των παραπάνω θα εφαρμοσθούν πιλοτικά και σε περιορισμένη κλίμακα, προγράμματα συλλογής βρώσιμων ελαίων.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν σε δύο χρονικές περιόδους (ενδιάμεση και τελική) και θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ.
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Κοζάνης με πόρους που προέρχονται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Ο  Δήμος Βοΐου θα διαθέσει υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, συγκεκριμένα 5 μηχανικούς κομποστοποιητές, απαραίτητο για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων, ενώ η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, αφού εκπονήσει το σχέδιο δράσης, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα συλλογής και επεξεργασίας διαθέτοντας το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.