Επιστροφή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

 

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

   ΝΟΜΟΣ    ΚΟΖΑΝΗΣ                                      Κοζάνη, 23 Μαΐου 2011

Δ Η Μ Ο Σ    Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                Αριθμ. πρωτ : 31.860

          -------------                                                                            

         Γραμματεία 

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                 Προς :  Τα μέλη της Επιτροπής

                                                                        Ποιότητας Ζωής   

  

1

Θεόδωρο Βασδάρη

2

Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου

3

Αθανασία (Σούλα) Βακωνάκη - Χάϊδου

4

Αθανάσιο  (Σάκη) Βαρέκα

5

Ειρήνη Κακουλίδου 

6

Κων/νο Ανουλίδη

7

Γεώργιο Τοπαλίδη

8

Ελευθέριο Ιωαννίδη

 

 

 

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 και ώρα 13 : 00  μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Ενημέρωση από Αντιδήμαρχο κ. Αποστολίδη Π. για ζητήματα αρμοδιότητάς του (Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο)

 

2.      Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

3.      Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.

 

 

4.      Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Δήμαρχος Κοζάνης

 

 

     Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

         Κοζάνη, 23 Μαΐου  2011

                    

        

              Γρηγοριάδης Ιωάννης