Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Αγίου Χαραλάμπους

Κοζάνη,  3-2-2020
Αριθμ. πρωτ.: 2782
 
ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
      
 
Κοιν: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
          Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
          Δ/νση Δημ. Αστυνομίας       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail :
:
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Π. Χαρίση 6
50100
Ασλανίδου Ελένη
2461355137
2461037006
doled@kozanh.gr
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Αγίου Χαραλάμπους   
  Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 581/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
 υπαίθριων αγορών επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών. 
την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο 
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Την υπ’ αριθμ 627/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.
 
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά Αγίου Χαραλάμπους Κοζάνης, η οποία θα διεξαχθεί στο εξωτερικό  χώρο του Ιερού Ναού
 
Ειδικότερα:
για δυο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, μία θέσης λαϊκής τέχνης -καλλιτεχνημάτων - χειροτεχνημάτων. 
 
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ 3 του Ν.4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριας αυτής αγοράς.
Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
  έως  τις 6 Φεβρουαρίου 2020.
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. 
Η υπαίθρια αγορά έχει διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής (9-2 ) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (10-2) και ώρα 16.59  
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με τη σχετική απόφαση και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα
ΘΕΣΗ τέλος
Πώλησης διαφόρων προϊόντων  10  ευρώ
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 3ευρώ
Φορητή έψηση 5 ευρώ
 
 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
 
      Μπιλιώνης Γεώργιος 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός