Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κοζάνης την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 13 : 30
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κοζάνη, 7 Ιουνίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                           Αριθμ. πρωτ : 30.938

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                                Π Ρ Ο Σ Κ  Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4
Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη
5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                              

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο κ. κ. Μανθούλη Κων/νο του Γεωργίου τακτικό υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 38/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ¨περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  χρήσης 2013 για την για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου¨

 

2.      Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨

 

3.      Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

4.      Έγκριση γενόμενων δαπανών του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

5.      Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου ¨Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων – υποδομών¨, προϋπολογισμού 246.390,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 88/2013.

 

6.      Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

 
 

      

 
 
      Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

          Κοζάνη, 7 Ιουνίου  2013

                   

        

           Γρηγοριάδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Αντιδήμαρχος