Επιστροφή

Τροποποίηση της αριθμ. 851/52601/08-09-2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδηµάρχων (8/9/15)

Απόφαση 850/2015
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Έ χοντας υπόψη:
 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87τεύχος Α/07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  -  Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.


2.    Την υπ’ αριθμ. 851/52601/08-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδηµάρχων.


3.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 3138/τ. Β/27-11-2012).


4.    Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Κοζάνης και των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.


 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
 
 

            Τροποποιούμε την αριθμ. 851/52601/08-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδηµάρχων ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωαννίδη Ιωάννη του Δημητρίου, αναθέτοντάς του επιπλέον τις εξής:


·         Την εποπτείακαι ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των οργανικών μονάδων της,  όπως ορίζονται στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης.


·         Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.


Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 

Κ οινοποίηση
 

1) Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

2) Γραφείο Δημάρχου

3) Σε  όλα  τα  Τμήματα  και  Διευθύνσεις  του Δήμου Κοζάνης.

4) Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Ηπείρου  &  Δυτ. Μακεδονίας,  Δ/νση  Αυτ/σης  &  Αποκ/σης, ΤμήμαΤοπ. Αυτ/σης Α’ Βαθµού

5) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ