Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπής διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τεύχος Α'): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7.11.2011 τεύχος Β').

3.  Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την ανάγκη ανάδειξης των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίου Διαγωνισμού των παρακάτω Δημόσιων Συμβάσεων:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Αναβάθμιση ηχητικού, φωτιστικού και σκηνογραφικού εξοπλισμού)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Προμήθεια 2 οχημάτων για τη μεταφορά ηχητικού, φωτιστικού και σκηνογραφικού εξοπλισμού)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΑΣΗΣ ΟΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α (Τοποθέτηση και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων)

ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗ & ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης την Παρασκευή 14.1.2022 και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει στα γραφεία της, κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ