Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων Νομού Κοζάνης που δεν απογράφηκαν

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει στους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων Νομού Κοζάνης οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν απογράφηκαν, στην διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μέσω των Κ.Ε.Π. το χρονικό διάστημα από 01/02/2012-16/03/2012, να προσέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι 5 / 6 / 2012 προκειμένου να απογραφούν.


Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του , θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:

 

α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.

δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

απαιτείται άδεια διαμονής.

ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η

προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας

Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού".

στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική

ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει

αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας".

ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου

Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
 

2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να

αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στην Υπηρεσία μας.

 

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

 

4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.

Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:

Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ.

Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο

όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.

 
Γενικά

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του

λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.