Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Με μέριμνα των ιδιοκτητών ο καθαρισμός των οικοπέδων

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που σχετίζονται με τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων, ενημερώνει ότι:

α)  σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας  (Άρθρο 21, παρ. 1 & 2, Καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων και χώρων) «Οι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ της 12-4-1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων….» 
β) σύμφωνα με το Ν.3852/10 άρθ. 94, παρ.1, στοιχείο 26 μεταφέρεται στους Δήμους «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.» (Το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα καταργήθηκε με το Νέο Ποινικό Κώδικα, Ν.4619/19, συνεπώς δεν κινείται ποινική διαδικασία από 01.07.2019, Ημ. Έναρξης ισχύος του Ν. 4619/19)
Κατόπιν τούτου, οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπέδων οφείλουν να εφαρμόσουν τις ως άνω σχετικές διατάξεις. 
Ο Δήμος Κοζάνης προσβλέπει στην καλή συνεργασία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.