Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών των επιτροπών Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 21 Ν3669/2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές :
Α)  Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), θα  κληρωθούν μέλη για δύο επιτροπές αυτής της κατηγορίας καθώς και
    Β) Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού ανώτερου του 1.500.000 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης την Παρασκευή στις 27 Ιανουαρίου 2012 ώρα 11:00 θα διεξάγει στα γραφεία της , κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις παραπάνω επιτροπές και θα έχουν ισχύ το έτος 2012.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης.
O Δ/ντής Τ.Υ
Δήμου Κοζάνης


Μπιλιώνης Γεώργιος
Τοπογράφος  Μηχανικός
Ενημερωτικό σημείωμα κλήρωσης:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   

    Κοζάνη,   24/01/2012


Δ/NΣΗ    :    Τεχνικων Υπηρεσιών   
ΤΜΗΜΑ    :       
ΓΡΑΦΕΙΟΟΟ    :       
ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μελών των επιτροπών Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων του άρθρου 21 Ν3669/2008
            □
 Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, είναι οι κάτωθι :

1.    Βρόντζου Σοφία Γεωλόγος Π.Ε.
2.    Δεληγιάννης Ιωάννης  Αγρ.Τοπ.Μηχ. Π.Ε.
3.    Καρπουζάς Χρήστος Πολ.Μηχ. Π.Ε.
4.    Κατακαλίδης Νικόλαος Πολ.Μηχ. Π.Ε.
5.    Καρμαζής Ευθύμιος Πολ.Μηχ. Π.Ε.
6.    Κοντού Αθηνά Πολ.Μηχ. Π.Ε.
7.    Παπαθανασίου Αικατερίνη Πολ.Μηχ. Π.Ε.
8.    Παππά Μαρία Πολ.Μηχ. Π.Ε.
9.    Πεχλιβανίδης Μιχάλης Μηχ.Μηχ. Π.Ε.
10.    Στέφος Γεώργιος Πολ.Μηχ. Π.Ε.
11.    Τανίδου Ελευθερία Πολ.Μηχ. Π.Ε.
12.    Τζίλης Προκόπης Αρχ.Μηχ. Π.Ε.
13.    Χριστοπούλου Παρασκευή Πολ.Μηχ. Π.Ε.
14.    Αναστασόπουλος Δημήτριος Μηχ.Μηχ. Τ.Ε.
15.    Γκατζαβέλας Νικόλαος Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
16.    Γκλούμπος Ξενοφών Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
17.    Ζήγρας Σπύρος Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
18.    Kατσάλης Νικόλαος Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
19.    Μεντεσίδης Χαράλαμπος Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
20.    Ντίνα Χρυσούλα Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
21.    Σπάτας Ευάγγελος Πολ.Μηχ. Τ.Ε.
22.    Στραβού Βασιλική Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
23.    Τασιούλα Κων/να Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
24.    Τερνενόπουλος Αντώνιος Τοπ.Μηχ Τ.Ε.
25.    Τζανίδης Σταύρος Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
26.    Τζιόμπρας Γεώργιος Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
27.    Τζιώνας Ιωάννης Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
28.    Τοπάλη Θεοδώρα Ηλ.Μηχ. Τ.Ε.
29.    Χατζημουρατίδου Σοφία Πολ.Μηχ.  Τ.Ε.
    Ο αρμόδιος Δ/ντής


ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ