Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Εκλογές του Τοπικού Συμβουλίου ΝέωνΕκλογές του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Το Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης σε συνεδρίασή του αποφάσισε να καθορίσει ως ημερομηνία διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κοζάνης, την Κυριακή 30 Μαρτίου 2008.
Ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίστηκε (άρθρο 8 της 6896/04-02-2008 Κ.Υ.Α.) ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοδωρίδης Παναγιώτης και αναπληρώτρια η Δημοτική Σύμβουλος Παρθένα Εμποροπούλου.


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Από το πρακτικό της 2/18-2-2008 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ.96/2008

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων» (Τοπικό Συμβούλιο Νέων)
Κοζάνη σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Νομαρχιακό κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Εμμανουήλ Παφίλη, με αριθμό πρωτ. 6959/14-2-2008, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (27) μέλη παραβρέθηκαν τα (24) ήτοι:


Α.Δημοτικοί Σύμβουλοι

Α/Α
Παρόντες
Α/Α
Απόντες
1
Παφίλης Εμμανουήλ
1
Μπουμπόναρη Νικολέτα
2
Μαλούτας Λάζαρος
2
Γκατζόφλιας Θωμάς
3
Τουμπουλίδου Παρθένα
3
Ρουσιάδου – Καλογερίδου Στέλλα
4
Γελαδάρης Χαράλαμπος (Χάρης) 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

5
Μάτσος Νικόλαος
1
Η Δημοτική Σύμβουλος Νανοπούλου  Αννα Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος
6
Παπαϊωάννου -Τσιμηνάκη Αναστασία
7
Κακαβάς Χρήστος    
8
Κοκκαλιάρης Ιωάννης  
2
Η Δημοτική Σύμβουλος Νανοπούλου  Αννα Αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος
9
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
10
Βασδάρης Θεόδωρος     
11
Καραπάτσιος Ευάγγελος    
12
Ρουσιάδου – Καλογερίδου Στέλλα    
13
Αμανατίδου Παρθένα    
14
Νανοπούλου Άννα    
15
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης    
16
Εμποροπούλου Παρθένα     
17
Σιόμου Αναστασία    
18
Καρυπίδης Θεόδωρος    
19
Καλλιανίδης Γεώργιος    
20
Φλώρος Μάρκος    
21
Βλάμης Φώτιος    
22
Αναστασούδης Αναστάσιος    
23
Παπαγεωργίου Ιωάννης    
24
Θεοδωρίδης Παναγιώτης     


Β. Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

A/A
Παρόντες
A/A
Απόντες
1

Παπακωνσταντίνου Αχιλ.Τ.Δ Λευκοπηγής

1

Κατωτικίδης Ανέστης

Τ.Δ Αλωνακίων

2
Βαχτσεβάνου Αικατερίνη Τ.Δ Καρυδίτσας
2

Προδρομίδης Χαράλαμπος Τ.Δ Ανθοτόπου

3

Παπαδόπουλος Δημήτριος Τ.Δ Πετρανών

3

Κακουλίδης Ιωάννης Τ.Δ Αργίλου

4

Καμπουρίδης Νικόλαος Τ.Δ. Πρωτοχωρίου

4

Μωϋσιάδης Γεώργιος Τ.Δ Εξοχής

5

Διαμαντίδης Κων/νος Τ.Δ. Σκήτης

5

Παπαδόπουλος Ηλίας Τ.Δ Κοίλων

6

Γιαμουρίδης Παναγιώτης Τ.Δ Καλαμιάς

6

Πουϊκίδης Κων/νος Τ.Δ Λευκόβρυσης

7

Σισμάνογλου Ηλίας ΤΔ Ν.Νικόπολης

7

Παναγιώτου Παύλος Τ.Δ. Λυγερής

8

Κεντεποζίδης Εύμορφος Τ.Δ Βατερού

8

Κουτσαρδάκης Κων/νος Τ.Δ Χαραυγής

9
Αρνίδου-Παναγιωτίδου Παρασκευή Τ.Δ Πτελέας
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

10
Ψιάνος Παναγιώτης Τ.Δ Μεταμόρφωσης
 
 
11
Κωτίδης Λάζαρος Τ.Δ Ξηρολίμνης
 
 
12
Πουταχίδης Τρύφων Τ.Δ. Οινόης
 
 


Οι Τοπικοί Σύμβουλοι

Α/Α
 
1
Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας
2
Βαχτσεβάνου – Τσουμπλέκα Αικατερίνη
3
Γιαμουρίδης Παναγιώτης
4
Διαμαντίδης Κων/νος
5
Κεντεποζίδης Εύμορφος
6
Αρνίδου –Παναγιωτίδου Παρασκευή
 
Αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά  τη συζήτηση του 5ου θέματος


Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πάρι Κουκουλόπουλου.


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 16ο, 6ο, 5ο, 14ο, 1ο, …………23ο.
Ο κ. Πρόεδρος για το 18ο θέμα εισηγήθηκε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/27-02-2006 σε κάθε Δήμο συγκροτούνται Δημοτικά Συμβούλια Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων).
Έργο των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων (Τοπικών Συμβουλίων Νέων) είναι η αναγνώριση, ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας μας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με το Δήμο, για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, την λήψη μέτρων για ενεργό και αποτε3λεσματική συνεργασία με Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με την αριθμ. 6896/04-02-2008 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών» σε κάθε Δήμο δημιουργείται Μητρώο Νέων το οποίο θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής έως και 7 Μαρτίου. Στο μητρώο έχουν δικαίωμα εγγραφής νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών.
Το Μητρώο Νέων Δήμου Κοζάνης έχει ανοίξει και δέχεται καθημερινά αιτήσεις εγγραφής.
Το άρθρο 1 «Προκήρυξη εκλογών» αναφέρει τα εξής:
1.Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Νέων των δήμων και κοινοτήτων της χώρας για την ανάδειξη των πρώτων Συμβουλίων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων) την 22η Μαρτίου ημέρα Σάββατο, 23η Μαρτίου 2008 ημέρα Κυριακή, 29η Μαρτίου 2008 ημέρα Σάββατο και 30η Μαρτίου 2008 ημέρα Κυριακή.
2.Η ακριβής ημέρα διενέργειας των εκλογών, από αυτές που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, ορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο έχει και την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών.
Το άρθρο 8 «Εφορευτική Επιτροπή» αναφέρει τα εξής:
1.Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου τις διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος ορίζεται ένα εκ των μελών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με απόφασή του, ενώ τα δύο (2) μέλη ορίζονται από την συνέλευση με κλήρωση μεταξύ των μελών της, η οποία διενεργείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης απευθυνόμενης σε αυτά. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Συμβουλίου.
2. Κατ’εξαίρεση για τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, τα δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, διορίζονται με κλήρωση, με ισάριθμούς αναπληρωματικούς, από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από την κατάσταση των εκλογέων.Σε περίπτωση που τα μέλη αυτά δεν προσέλθουν κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος ορίζει ως μέλη δύο ψηφοφόρους.
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και να ορίσει ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος πρότεινε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κοζάνης, την 30η Μαρτίου 2008 ημέρα Κυριακή και ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το Δημοτικό Σύμβουλο Θεοδωρίδη Παναγιώτη με αναπληρωματικό ένα Δημοτικό Σύμβουλο που θα προταθεί από την αντιπολίτευση.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
  • Την εισήγηση του κ. Προέδρου
  • Τις διατάξεις του Ν.3443/2006, την 6896/04-02-2008 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ1.Καθορίζει ως ημερομηνία διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κοζάνης την Κυριακή 30 Μαρτίου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/2006 και την αριθμ. 6896/04-02-2008 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρθρ. 1 «Προκήρυξη εκλογών»

2.Ορίζει ως Πρόεδρο, της Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 8 της 6896/04-02-2008 Κ.Υ.Α.) το Δημοτικό Σύμβουλο Θεοδωρίδη Παναγιώτη με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο Παρθένα Εμποροπούλου.

3.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 96/2008. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

 
A/A
Παρόντες Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1
Μαλούτας Λάζαρος
Εμμανουήλ Παφίλης
2
Τουμπουλίδου Παρθένα
 
3
Γελαδάρης Χαράλαμπος (Χάρης)  
 
4
Μάτσος Νικόλαος
 
5
Παπαϊωάννου -Τσιμηνάκη Αναστασία
Ακριβές Απόσπασμα
6
Κακαβάς Χρήστος
Κοζάνη 28 Φεβρουαρίου 2008
7
Κοκκαλιάρης Ιωάννης  
 
8
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
 
9
Βασδάρης Θεόδωρος  
Ο αρμόδιος υπάλληλος
10
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Μανδραβέλης Θεόδωρος
11
Ρουσιάδου – Καλογερίδου Στέλλα
 
12
Αμανατίδου Παρθένα
 
13
Νανοπούλου Άννα
 
14
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
 
15
Εμποροπούλου Παρθένα 
 
16
Σιόμου Αναστασία
 
17
Καρυπίδης Θεόδωρος
 
18
Καλλιανίδης Γεώργιος
 
19
Φλώρος Μάρκος
 
20
Βλάμης Φώτιος
 
21
Αναστασούδης Αναστάσιος
 
22
Παπαγεωργίου Ιωάννης
 
23
Θεοδωρίδης Παναγιώτης